ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

ดูรายละเอียดการประกวดและ download ใบสมัครได้ที่ http://www.nida.ac.th/…/studentne…/2561/610525thesis2561.pdf
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
Email : best_thesis@nida.ac.th
Tel : 02 727 3374 - 75