ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ การประกวดนวัตกรรมทางความคิดจากเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 วันนี้วิชาการ.คอม ขอนำผลงานของน้อง ๆ ในชื่อทีมที่ว่า “ทีมคุณหมออ้อย”มาให้ได้ชมกัน จากผลงานนวัตกรรมทางความคิดสุดสร้างสรรค์ Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย” ไอเดียอัฉริยะต่อยอดคุณค่าอ้อยไทย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าอย่างยั่งยืน โดย4 นวัตกรไทยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกอบด้วย นายกายพิพัฒน์ ฐานะพิศุทธิ์, นางสาวอภิชา วิจิตรจรรยา, นายพีรายุ ชูบุญราษฏร์, นายศุภวิชญ์ ดลกิตติกุล คว้ารางวัลชนะเลิศเวที “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต” การประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจไทย ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 60 ปี กลุ่มมิตรผล

“Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย” เริ่มมาจาก “ทีมคุณหมออ้อย” ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแผ่นปิดแผลในตลาดปัจจุบัน พบว่ามีการเติมสารฆ่าเชื้อเช่น Povidone iodine หรือ Silver nano ซึ่งมีพิษและย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติทำให้ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ และยังต้องนำเข้าแผ่นปิดแผลจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของไอเดียนวัตกรรมนี้

“ทีมคุณหมออ้อย” มีความสนใจในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั่นคือ “อ้อย” ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย ชานอ้อยส่วนใหญ่ ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับการต้มน้ำ และเดินเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ “ทีมคุณหมออ้อย” ได้คิดค้นหาวิธีเพิ่มคุณค่าให้ชานอ้อย ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ซึ่งแนวความคิดหลักของนวัตกรรมนี้ คือ การใช้ประโยชน์และต่อยอดคุณค่าชานอ้อยมาผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่า ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ สำหรับการผลิตเซลลูโลสคุณภาพสูง เนื่องจากมีราคาถูก และมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดี

ดังนั้นการพัฒนาแผ่นปิดแผลเพื่อทดแทนแผ่นปิดแผลชนิดเดิมไปสู่แผ่นปิดแผลจากธรรมชาติที่ได้พัฒนาต่อยอดจากอ้อย โดยการดึงเอาเอนไซม์จากน้ำตาลสดจากต้นอ้อย มาผสานกับแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสเพื่อผลิตเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อทำให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ที่มีชื่อว่า แผ่นปิดแผล Gen-Treat ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% โดยมีคุณสมบัติหลัก คือ สามารถป้องกันการติดเชื้อ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยส่งเสริมการสมานแผล และลดรอยแผลเป็นได้ดีกว่า อีกทั้งยังสามารถดูดซึมของเหลวได้ดี และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ผลงาน “Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย” ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต เวทีสำหรับนวัตกรระดับเยาวชนเวทีแรกของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อผลักดันแนวคิด เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจนั้นให้มีความยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งการประกวด “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต” ของกลุ่มมิตรผลในปีแรกนี้ มีผลงานไอเดียนวัตกรรมส่งเข้าประกวดจากเยาวชนในหลายสาขาวิชากว่า 100 ผลงาน จากนักศึกษากว่า 300 คนทั่วประเทศ โดยทุกผลงานมีความหลากหลายทางความคิดแตกแขนงไปทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรม , กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค , กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความงามและเครื่องใช้ในครัวเรือน ด้วยการนำพืชเศรษฐกิจไทยมาต่อยอดความยั่นยืนที่หลากหลาย อาทิ ข้าวโพด , มันสำปะหลัง , อ้อย , ปาล์ม สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่แตกต่างและหลากหลายจากกลุ่มเยาวชนไทย อีกทั้งกลุ่มมิตรผลได้บูรณาการองค์ความรู้ในหลายสาขาวิชาเพื่อผลักดันความสามารถของเยาวชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), ด้านนวัตกรรม (Innovation) และด้านการทำธุรกิจ (Business) ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปปั้นไอเดียระหว่างการประกวดอีกด้วย

เป็นอะไรที่น่าประทับใจจริง ๆ ที่ประเทศของเรามีกลุ่มเยาวชนไทยที่ให้การตอบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ทุกทีมล้วนมีความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามผู้ชนะต้องมีทีมเดียว วิชาการ.คอม ขอเป็นกำลังใจทุก ๆ ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน คิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บนเวทีการแข่งขันก็ตาม

สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในโครงการนี้ สามารถติดตามการประกวดไอเดียนวัตกรรมของกลุ่มมิตรผลในครั้งถัดไปได้ทาง https://bioinnovator.mitrphol.com/