ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ นักอาชีวอนามัย การประปานครหลวงsirintip570
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวงsirintip580
แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินการคลัง การประปานครหลวง sirintip580
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวงsirintip600
แนวข้อสอบ นักบัญชี การประปานครหลวง sirintip550
แนวข้อสอบ นักบริหารงาน การประปานครหลวงsirintip550
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวงsirintip570
แนวข้อสอบ ช่าง(ด้านควบคุมงานก่อสร้างForeman) การประปานครหลวงsirintip550
แนวข้อสอบ จ้างเหมาบริการเขียนข่าวและบันทึกภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเฉลยsirintip1400
แนวข้อสอบ จ้างเหมาบริการงานออกแบบสื่อนิทรรศการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเฉลยsirintip1310
แนวข้อสอบ จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเฉลยsirintip1240
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยsirintip1300
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1270
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1280
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1260
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip50
แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1250
แนวข้อสอบ นักโภชนาการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1270
แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1300
แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1300
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1320
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1250
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2650
แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2530
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2500
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2490
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2450
แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2490
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2500
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip160
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip160
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2480