ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมพลาธิการทหารบกแนวข้อสอบ470
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแนวข้อสอบ440
แนวข้อสอบ ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มการเงินและบัญชี กองทัพอากาศแนวข้อสอบ450
แนวข้อสอบ ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทัพอากาศแนวข้อสอบ410
แนวข้อสอบ นักวิเคราะนโนบายและแผน สำนักงานศาลยุติธรรมแนวข้อสอบ390
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาสารคามแนวข้อสอบ620
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคามแนวข้อสอบ590
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมพลาธิการทหารบกแนวข้อสอบ600
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรมแนวข้อสอบ590
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแนวข้อสอบ530
แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนวข้อสอบ1630
แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแนวข้อสอบ1150
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1080
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1060
แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1100
แนวข้อสอบ เสมียนกองร้อย หน่วยข่าวกรองทางทหารแนวข้อสอบ1030
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1020