แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.61 พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.61 พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ภาค ก

- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐

- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น ภาค ข

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘

- ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี

- การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

- ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

- ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน

- แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษ เมื่อชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

----------------------------------------------------

แนวข้อสอบมีจำหน่าย 2 รูปแบบดังนี้

1)ไฟล์ PDF สามารถ Print ออกมาอ่านได้

- ราคา 395 บาท

- ฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- ส่งทาง E-Mail (ได้รับหลังการโอนเงิน)

2) หนังสือ

- ราคา 680 บาท ส่ง EMS ฟรี

- แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

--------------------------------

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ

โทร : 098-619-0367 (ปุ๋ย)

Line : deaunsingha

---------------------------------

ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่

#แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย#

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

10 ต.ค. 2561 21:55
0 ความเห็น
250 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น