แนวข้อสอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ

โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12

- ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

- งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

- แนวข้อสอบการดูแลผู้สูงอายุ

- แนวข้อสอบความรู้เรื่องการพัฒนาสังคม

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

- ความหมายของงานสังคมสงเคราะห์

- แนวคิดและทฤษฏีการจัดสวัสดิการสังคม

- เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงาน

- งานสังคมสงเคราะห์กับการนำหลักธรรมไปใช้พัฒนาจิตใจ

- แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

- แนวข้อสอบอาเซียน

- แนวข้อสอบแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

- หลักการประชาสัมพันธ์

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- การบริหารทรัพยากรบุคคล

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

- แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ

- การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และควบคุมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

- ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

- แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้กับงานอาชัวบำบัดผู้สูงอายุ

- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

- ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

- ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

- แนวข้อสอบการงานธุรการ

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๔๑

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- กฏหมายและระเบียบการเงินการคลัง

- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

- แนวข้อสอบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

- ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี

- แนวข้อสอบทางการบัญชี

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ และงานธุรการ

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

โหลดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 390, 699 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 061-959-5109

Line id : nanzing_gd

e-mail : ginjayt@gmail.com

18 มิ.ย. 2560 17:00
0 ความเห็น
2918 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น