การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ รายวิชาเคมีเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัยอุไรวรรณบุญศรีทุม

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์รายวิชาเคมีเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปริมาณสัมพันธ์รายวิชาเคมีเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ที่สร้างขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2559 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน31คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (PurposiveSampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด คือชุดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 6 ชุดแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมุติฐาน ใช้สูตร t-test (DependentSamples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ91.77/91.60สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ0.8381

3. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 14.45 คะแนน และหลังเรียน เท่ากับ27.48คะแนน ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อยู่ในระดับมากทุกข้อ

18 มิ.ย. 2560 12:19
0 ความเห็น
356 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น