news21032012_02

 

"มอบอิสรภาพแก่เด็กน้อยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีความสุข"

 

          เสรีภาพเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรมีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เด็กน้อยสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่นหรือผู้ปกครอง ความเห็นของเด็กนั้นควรจะได้รับการรับฟังจากผู้ที่มีวุฒิภาวะที่สามารถให้คําแนะนําได้ เพราะการมีเสรีภาพนั้นควรจะอยู่ภายใต้การเคารพกฎหมายและการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย

เสรีภาพของบุคคลมีอะไรบ้าง

1. เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพส่วนบุคคลคือเสรีภาพในการพูด การแสดงออก และการเคลื่อนไหว รวมไปจนถึงเสรีภาพทางความคิด อย่างเช่นสิทธิในการเลือกนับถือศาสนาและสิทธิที่จะมีชีวิตส่วนตัว

2. เสรีภาพทางสังคม เสรีภาพทางสังคม คือเสรีภาพในการคบค้าสมาคมกับผู้คนในสังคมและเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นอย่างเต็มใจ

ผลกระทบของการจํากัดเสรีภาพของเด็ก

          เด็กมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่เด็กมีความคิดที่เปราะบางและมีความเสี่ยงที่จะหลงเดินทางผิดได้มากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นสิทธิเสรีภาพของเด็กจึงอาจถูกผู้ใหญ่ขีดเส้นจํากัดไว้ หรือเด็กอาจจะถูกปกป้องมากจนเกินไปจนทําให้เด็กเกิดความเครียดได้ การถูกปฏิเสธในสิ่งที่เด็กเชื่อมั่นและต้องการที่จะค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง หรือการถูกห้ามไม่ให้ทํากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบบ่อยครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อการทํากิจกรรมที่ช่วยในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตอันเป็นสาเหตุให้เกิดความวิตกกังวล เก็บกดและขาดความมั่นใจในตัวเอง ทําให้เด็กไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จนอาจทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุด

 

getty_rm_photo_of_child_stressed_from_moving

 

วิธีเปิดใจให้ลูกน้อยมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตนเอง

• เปิดใจรับฟังเรื่องราวของเด็กก่อนที่จะปฏิเสธการแสดงความคิดของเขา เพื่อไม่ให้เด็กน้อยรู้สึกอึดอัดใจและไม่กล้าที่จะเปิดเผยความคิดของเขากับคุณอีก

• คุณอาจหากิจกรรมที่สามารถช่วยในการพัฒนาเด็ก (www.breeze.co.th/category/กิจกรรมสำหรับเด็ก/ ) และมอบอิสรภาพในการเรียนรู้บทเรียนที่สําคัญในชีวิต

• เด็กมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในการแสดงความคิดว่าตนชื่นชอบสิ่งใด ซึ่งการเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบนั้นเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เด็กน้อยได้เรียนรู้บทเรียนของชีวิตที่มาจากมุมมองของตนเอง

• เมื่อเด็กมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคุณ คุณไม่ควรที่จะปฏิเสธความคิดเห็นของเขา แต่คุณสามารถใช้โอกาสนี้สอนให้เขารู้จักการอยู่ร่วมกับสังคมที่มักจะมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน รวมถึงสอนให้พวกเขาเข้าใจถึงการสื่อสารที่เปิดกว้างและรูปแบบวิธีการที่ดีของการสื่อสารกับผู้อื่นเมื่อมีความเห็นขัดเเย้งกัน

 

Extended happy family standing in the park.

         

          การที่ครอบครัวเปิดใจยอมรับการสื่อสารและความคิดที่แตกต่างของเด็กจะช่วยลดความตึงเครียดภายในบ้าน และทําให้เด็กมีเสรีภาพในครอบครัวซึ่งมีความสําคัญต่อความรู้สึกของเด็กเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เด็กน้อยมีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออกทางความคิด กล้าที่จะพัฒนาตนเองในการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ 

          หากคุณจํากัดเสรีภาพของเด็กอย่างเคร่งครัดเกินไป เด็กอาจไม่มีที่ว่างพอที่จะเติบโตและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของเด็กนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากทั้งการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และการสร้างความทรงจําที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของเด็กน้อย

 

1797326_658859510819989_786391274_n

ด้วยความปรารถนาดี

บรีส ประเทศไทย