9-7-2555 16-18-14

AEC หรือ Asean Economics Community

คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน

ก่อตั้งในปี 1967 (2510)โดยมี 5 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งคือ ไทย /มาเลเซีย/อินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์/สิงคโปร์

1984(2527): บรูไน เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเป็นประเทศที่ 6,1995(2538) เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิก

1997(2540) ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิก,1999(2542) กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิก

AEC2015

เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้นส่งผลกระทบกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศอันได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, พม่า สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีระหว่างกันในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community) โดยวิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกได้นั้น มี  8 วิชาชีพดังนี้

1.     สาขาวิศวกรรม

2.     สาขานักสำรวจ

3.     สาขาสถาปัตยกรรม

4.     สาขาแพทย์

5.     สาขาทันตแพทย์

6.     สาขาพยาบาล

7.     สาขานักบัญชี

8.     สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

asean8jobs

AEC เกิดจากกระแสโลกในเรื่อง FTA (Free Trade Area-เขตการค้าเสรี)คือการรวมกลุ่มของประเทศหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือยกเลิกอุปสรรคการค้า การลงทุนระหว่างกัน เช่น

·        ลดภาษ๊ / ยกเลิกภาษี

·        ลด/ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า-การลงทุนต่างๆ

·        การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้า-การลงทุน

·        การร่วมมือกันเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน

ในปี 2550 ได้ร่วมกันทำ AEC Blueprint ใน”พิมพ์เขียวอาเซียน” ได้กำหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ที่มีสาระสำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1-การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันโดยมี 5 องค์ประกอบหลักคือ

1.1       การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี

1.2       การเคลื่อนย้ายบริการเสรี

1.3       การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี

1.4       การเคลื่อนย้ายเงินทุนสรีขึ้น

1.5       การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

               2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

              3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

             4.  การเป็นภมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

กำหนดให้มี 12 สาขาอุตสาหกรรมสำคัญลำดับแรกที่จะทำให้อยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซี่ยน

1.      เกษตร

2.      ประมง

3.      ผลิตภัณฑ์ยาง

4.      ผลิตภัณฑ์ไม้

5.      สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

6.      อิเล็กทรอนิกส์

7.      ยานยนต์

8.      การขนส่งทางอากาศ

9.       สุขภาพ

10.      E-Asean

11.      ท่องเที่ยว

12.      โลจีสติกส์

และให้มีความร่วมมือในสาขา อาหาร เกษตรและป่าไม้

ยุทธศาสตร์ 2 การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มี 6 องค์ประกอบหลักได้แก่

1.   นโยบายการแข่งขัน

2.   การคุ้มครองผู้บริโภค

3.   สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ( IPR)

4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.  มาตรการด้านภาษี

6.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ 3 เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบคือ

1.  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2.  ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซี่ยน (Innitiatives for Asean Integration:IAI)เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่(กัมพูชา พม่า เวียดนาม –CLMV)

ยุทธศาสตร์4 การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก มี 2 องค์ประกอบคือ

1. การจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) และทำความตกลงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (CEP)กับประเทศนอกอาเซี่ยน

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-จีน

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-เกาหลี

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-ออสเตรเลีย&นิวซีแลนด์

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-อินเดีย

2. การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังเป็น AEC

o   อัตราภาษีระหว่างสมาชิกเป็น 0%(ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวของแต่ละประเทศ ภาษีไม่เกิน5%)

o   การค้าสะดวกขึ้น ลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร

o   ผู้ส่งออกสามารถออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเอง

o   มีกฎระเบียนทางการค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดการกีดกันทางการค้า การลงทุนระหว่างกัน

o   นักลงทุนอาเซี่ยนเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจบริการในประเทศต่างๆในอาเซี่ยนได้>=70%

o   เกิดการย้ายฐานการผลิตเพื่อให้แข่งขันได้

o   มีการปรับประสารนโยบายทางการค้า การลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับการแข่งขัน

o   มีการสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกัน เพื่อลดต้นทุนโลจีสติกส์ อันจะช่วยยกระดับการแข่งขัน

o   มีการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศสมาชิกให้เสมอภาค

o   มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซี่ยนกับประเทศอื่นๆ

 

ธุรกิจบริการที่มีกำไร(EBITDA Margin) สูงสุดของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซี่ยนด้วยกัน

Ø ธุรกิจโรงพยาบาล

Ø ธุรกิจบริการบรรจุหีบห่อโลหะและแก้ว

Ø บริการด้านบันเทิงและโรงภาพยนตร์

Ø ร้านอาหาร

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในASEAN การเปิดให้เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี รวมถึงการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงการเปิดเสรีด้านการลงทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานฝีมือในการค้าบริการต่างๆ

รายละเอียดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในASEAN

 •  ให้การเคลื่อนย้ายได้เฉพาะแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานฝีมือเท่านั้น โดยนักวิชาชีพที่เป็นคนอาเซียน สามารถไปจดทะเบียนประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นๆได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเกี่ยวกับวิชาชีพในแต่ละประเทศด้วย
 • การเคลื่อนย้ายแรงงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ร่วมกัน ที่เรียกว่า”“ข้อตกลงยอมรับร่วมหรือ MRAs(Mutual Recognition Arrangements)”หมายถึงรายละเอียดข้อตกลงของแต่ละอาชีพว่ามีอะไรบ้าง

ณ ปัจจุบัน อาเซียนได้สรุปผลการจัดทา MRA และลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ดังนี้

 •  ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรม ลงนามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 •  ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพพยาบาล ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
 •  ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และกรอบความตกลงสำหรับการยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพด้านการสำรวจ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์
 •  กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพแพทย์ และข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ ลงนามเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทย
 •  กรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ กรุงฮานอย ประเทศ เวียดนาม

ขณะนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างจัดตั้งกลไกในการดำเนินการตาม MRA ดังกล่าวการสรุปผล MRA ดังกล่าวเป็นการสิ้นสุดการเจรจา MRA ณ ปัจจุบัน ขณะเดียวกัน อาเซียนอาจพิจารณาเริ่มการเจรจา MRA ในสาขาวิชาชีพอื่นในอนาคต ซึ่งขณะนี้จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม MRA ที่เสร็จแล้วก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพในภูมิภาคได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากข้อตกลงดังกล่าว

อย่างนี้ในอนาคต ถ้าคนจบวิชาชีพต่างๆ ถ้าได้ภาษาอังกฤษด้วยสามารถ go inter ได้แน่นอน และจะมีผลให้ค่าแรงในกลุ่ม AEC จะมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นไม่โดดแตกต่างกันมากเหมือนปัจจุบัน

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึ่งได้มีการกำหนดให้จัดทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงสาขาวิศวกรรม เมื่อปี  2548 ลงนาม MRA สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อปี 2549 และลงนาม MRA สาขาสถาปัตยกรรมและกรอบข้อตกลงการยอมรับในคุณสมบัติด้านการสำรวจ เมื่อปี 2550

                ล่าสุด อาเซียนได้เจรจาจัดทำ MRA วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชี ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในสาระสำคัญแล้ว โดยในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย ได้ลงนาม MRA วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และบริการบัญชีแล้ว

โดยปัจจุบันมี MRAs ใน 8 สาขาวิชาชีพ

 MRAs สาขาวิศวกรรม

 SEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services

enjineer

คุณสมบัติ

 • สำเร็จระดับปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรองวิศวกรรมวิชาชีพ
 • มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน
 • มีประสบการณ์ในภาคปฎิบัติและมีความหลากหลายมาไม่ต่ำกว่า 7 ปี หลังจบการศึกษาและจะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดอย่างน้อย 2 ปีด้วย
 • ได้รับใบรับรองจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ(PRA-Professional Regulatory Authority)ของประเทศแหล่งกำเนิดและไม่มีประวัติการกระทำผิดอย่างร้ายแรง
 •  วิศวกรที่มีคุณสมบัติครบมีสิทธิขอสมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน(ACPECC)เพื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซี่ยน(ACPER)
 • วิศวกรวิชาชีพอาเซียน( ACPE)จะมีสิทธิ์สมัครต่อผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (REPE)
 • จะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลำพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้รับ

(ตัวอย่าง)หน่วยงาน PRA ของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

Ø บรูไน ดารุสซาราม (กระทรวงพัฒนา

Ø มาเลเซีย (คณะกรรมการวิศวกรมาเลเซีย)

Ø พม่า(สำนักงานใหญ่งานสาธารณะ กระทรวงการก่อสร้าง)

Ø สิงค์โปร์ (คณะกรรมการวิศวกรวิชาชีพสิงคโปร์)

Ø ไทย(สภาวิศวกร)

Ø ฟิลิปปินส์ (คณะกรรมาธิการด้านกฎระเบียบวิชาชีพและคณะกรรมการกำกับดูแลวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง)

Ø ลาว (สหภาพลาวแห่งสมาคมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม)

MRAsสาขาวิชาชีพแพทย์

doctor

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์
 • จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งกำเนิดที่ยังมีผลในปัจจุบัน
 • มีประสบการณ์ในภาคปฎิบัติวิชาชีพแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องในประเทศแหล่งกำเนิด ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียน
 • ปฎิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศแหล่งกำเนิดในระดับที่น่าพอใจ
 • ได้รับใบรับรองจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์(PMRA)ของประเทศแหล่งกำเนิดว่าไม่มีประวัติการกระทำผิดอย่างร้ายแรง

MRAsสาขาวิชาชีพพยาบาล

nurce

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
 • จดทะเบียน และ/หรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งกำเนิดที่ยังมีผลในปัจจุบัน
 • มีประสบการณ์ในภาคปฎิบัตวิชาชีพพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
 • ปฎิบัตสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศแหล่งกำเนิดในระดับที่น่าพอใจ
 • ได้รับใบรับรองจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล(NRA)จากประเทศแหล่งกำเนิดว่าไม่มีประวัติการกระทำผิดอย่างร้ายแรง

MRAsสาขาวิชาชีพนักบัญชี ยังเป็นหลักการกว้างๆสำหรับการเจรจาในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี

14-3-2556 14-14-14

คุณสมบัติ

 • นักบัญชีอาชีพ(PPA-Practising Professional Accountant)ต้องได้รับการศึกษาตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้อยู่ในประเทศแหล่งกำเนิด ซึ่งหนังสือรับรองการศึกษาของบุคคลนั้นอาจถูกประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(NAB-National Accountancy Body)และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี(PRA)ของประเทศผู้รับว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขทางการศึกษาในประเทศผู้รับ
 • ต้องมีใบอนุญาตอื่นๆในการประกอบวิชาชีพ
 • ต้องมีการกำหนดให้นักบัญชีอาชีพ(PPA)ซึ่งขอให้มีการยอมรับในประเทศนั้น แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักบัญชีอาชีพ(PPA)มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามกฎระเบียบภายในของประเทศผู้รับ
 • นักบัญชีอาชีพ(PPA)ที่ต้องการให้มีการยอมรับจะต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามความต้องการที่ระบุไว้โดยประเทศผู้รับ

MRAsสาขาวิชาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว(Tourism Professionals)ซึ่งไทยลงนาม พ.ย.2555

tourist

                คำว่าบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีความหมายคลอบคลุม 32 ตำแหน่งงานที่มีอยู่ใน 2 กลุ่มธุรกิจคือ

1.             ธุรกิจโรงแรม( Hotel Services)

2.             ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว(Travel Services)

ประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดทำสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน(ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals;ACCSTP)ซึ่งจะมีประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรที่มีสถานะตามที่กำหนด

MRAs สาขาวิชาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Professionals)-ซึ่งไทยลงนาม พ.ย.2555

ตำแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม (Hotel Services)เช่น

§  Front Office Manager/Front Office Supervisor

§  Receptionist /Telephone Operator

§  Bell Boy/ Laundry Attendant

§  Room Attendant/Public Area Cleaner

§  Executive Chef/Baker

§  Butcher/F&B Director

§  Bartender/Waiter

§  ฯลฯ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงต่างประเทศ

                                   ชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ