การเขียนแบบคู่กับอาชีพวิศวกรฉันใด การเขียนข้อสอบย่อมคู่กับอาชีพครูฉันนั้นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของวิศวกรก็คือการเขียนแบบหรือการออกแบบตึกรามบ้านช่องต่างๆ ในทำนองเดียวกันหน้าที่ที่สำคัญของอาชีพครูก็คือการเขียนข้อสอบ การเขียนแบบที่ดีต้องใช้การคำนวณที่แม่นยำ ส่วนการเขียนข้อสอบที่ดีนั้นก็ต้องอาศัยหลักการและเทคนิคการเขียนที่ดีเช่นกัน เราไปดูหลักการเขียนข้อสอบที่ดีกันเถอะ!!!

หลักการเขียนข้อสอบหลายตัวเลือกหรือข้อสอบที่ทุกคนเรียกติดปากว่า “ข้อสอบช้อยส์” แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

การเขียนข้อคำถามและการเขียนตัวเลือก สำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงหลักการเขียนข้อคำถาม ดังนี้

หลักการเขียนข้อคำถาม (stem)

1. เขียนคำถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

2. เขียนคำถามที่มีความเป็นปรนัย เช่น

3. เขียนคำถามให้ชัดเจนกระชับ ได้ใจความและเรื่องที่ถามนั้นควรเป็นเรื่องที่สำคัญเพียงเรื่องเดียว เช่น  

4. เขียนคำถามให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า หากต้องเขียนคำถามในรูปปฏิเสธ ควรเน้นหรือขีดเส้นใต้คำที่แสดงความปฏิเสธให้ชัดเจน เช่น

5. หลีกเลี่ยงคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เช่น

6. สำหรับข้อคำถามที่ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด (best –answer items) ควรใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าต้องการคำตอบที่ถูกที่สุด เช่น

 7. เขียนคำถามที่เป็นอิสระจากกัน โดยระวังการเขียนข้อสอบที่เชื่อมโยงหรือชี้นำคำตอบของข้อคำถามอื่น ๆ ในแบบสอบ

การทดสอบถือเป็นหัวใจสำคัญของการวัดและประเมินผลเพื่อดูพัฒนาการในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีข้อสอบป็นเครื่องมือในการทดสอบ ถ้าครูออกข้อสอบที่ดีก็เปรียบเสมือนว่ามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไปใช้ประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียน ผลคะแนนของนักเรียนที่ได้ก็จะเป็นคะแนนความสามารถที่แท้จริง ดังนั้นความใส่ใจในการเขียนข้อสอบของครูจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง บทความหน้ามาดูหลักการเขียนตัวเลือกที่ดีกันนะคะ

เขียนโดย

อรพรรณ แก้วน้อย

อ้างอิง

โชติกา ภาษีผล. (2556). การวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2552). การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Gronlund, N. E. (2009). Assessment of Student Achievement. Boston: Allyn & Bacon.