บทความเกี่ยวกับ STEM

สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์

สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์

จุดเด่นที่ชัดเจนข้อหนึ่งของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของผู้เรียน กล่าวคือ ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้

บทความเกี่ยวกับ STEM

8316 views August 10, 2015

อ่านทั้งหมด