ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โชว์ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าได้มากกว่200%

กรุงเทพฯ 7 ธันวาคม 2559 – ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิด “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016” ตอกย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลงานออกแบบจากผู้ประกอบการ 128 ราย 6 นิทรรศการงานออกแบบนานาชาติ 8 งานแสดงจัดวาง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเพื่ออนุรักษ์ทักษะฝีมือช่าง (Craftsmanship) และทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ พร้อมกันนี้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ยังได้โชว์ตัวอย่าง 4 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) 2. บริการ (Service) 3. เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน (Furniture) 4. เครื่องแต่งกาย (Apparel)

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว ตลอดช่วงวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม www.chiangmaidesignweek.comสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441 หรือเว็บไซต์ www.tcdc.or.th

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่สามารถพัฒนา ต่อยอดให้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบที่มีรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นทุนเดิม หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย จะสามารถทำให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกอย่างประสบความสำเร็จ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการกระจายความเสมอภาคและความเท่าเทียมสู่ภูมิภาค โดยหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดเป็นรูปธรรมคือ การจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะฝีมือ และสินทรัพย์ทางศิลปวัฒนธรรมของไทยต่างๆ มาต่อยอดผลิตเป็นสินค้าและบริการที่โดดเด่น เพื่อนำเสนอสู่สายตาในตลาดโลก

ด้าน นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้จัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016 ขึ้นอีกครั้งเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุม 2 พื้นที่สำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีจุดศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ศูนย์กลางเมืองเก่าที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตอันหลากหลาย อันประกอบไปด้วยหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอภาพถ่ายล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ฯลฯ ไปจนถึงย่านอันเป็นที่ตั้งของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) จุดรวมความรู้ด้านการออกแบบที่ทันสมัย โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับการเนรมิตให้ถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

การแสดงผลงานออกแบบ (DesignShowcase) จากนักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจและร้านค้าสร้างสรรค์ 128 ราย ที่ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานและอัพเดทคอลเลคชั่นใหม่ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์

การจัดแสดงผลงานออกแบบนานาชาติ (International Exhibition) รวบรวม 6 ผลงานออกแบบจากนักคิด นักสร้างสรรค์ชาวฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และอินโดนีเซีย อาทิ TRANSFER(S) นิทรรศการที่เล่าถึงเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ระหว่างนักออกแบบไทยและฝรั่งเศสที่มีรากฐานจากทักษะงานฝีมือท้องถิ่นของไทย โดยนิทรรศการผลงานออกแบบนานาชาติทั้งหมดจะถูกจัดแสดง ณ บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDCChiang Mai)

งานชุมนุมทางความคิด (Conference)เวทีเสวนาเจาะลึก 8 หัวข้อพิเศษด้านการออกแบบที่รวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ การออกแบบเฉพาะทาง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 53 ท่าน มาร่วมพูดคุยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบ อาทิ เวทีเสวนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์กรUNESCO (Urban Development towards UNESCO Creative City & Crafts and Community) โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไทเป และเมืองชัยปุระ จากภาครัฐ ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ

งานเสวนา (Talk) กิจกรรมเสวนา 13 หัวข้อเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย มุมมอง และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างนักคิด นักสร้างสรรค์ นักเรียน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการ อาทิ เสวนาหัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจและวัตถุดิบท้องถิ่น ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking towards Local Business) โดย 3 นักออกแบบและผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น

กิจกรรมเวิร์กช็อป (Workshop)22 เวิร์กช็อป เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์และการออกแบบสาขาต่างๆ อาทิ เวิร์กช็อป “กระบวนการนำเศษวัสดุมาออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปลักษณ์ใหม่” (Upcycling Design Trend & Eco-Marketing Tool) โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง และรศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

การแสดงงานจัดวาง (Installation) จัดแสดง 8 ผลงาน กระจายอยู่รอบเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นพื้นที่สร้างสรรรค์และสภาพแวดล้อมด้านดีไซน์แบบร่วมสมัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ร่วมสัมผัสและเก็บภาพประทับใจ โดยมีไฮไลท์คือ “ริน” (Pour) ประติมากรรมโครงเหล็กรูปทรงกระบอกสานจำลองภาพเจดีย์ทราย หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างคุ้นตาของวัดดวงดี สร้างสรรค์โดย นายเจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ ศิลปินจัดวางแบบเจาะจงพื้นที่

กิจกรรมป๊อปมาร์เก็ต (Pop Market)134 ร้านค้าในตลาดนัดสินค้าไอเดียและดีไซน์โดดเด่น ที่คัดสรรจากบรรดา ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักเรียนด้านการออกแบบ และช่างฝีมือ รวบรวมมาเป็นตลาดนัดสุดชิค ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บริเวณลานยุ้งข้าว ตรงข้ามวัดเชียงมั่น ตลอดช่วงวันหยุด 9 – 11 ธันวาคม

กิจกรรมอื่นๆ (Event) ที่จัดขึ้นเพื่อเติมเต็มบรรยากาศความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ กิจกรรมทัวร์หลงเชียงใหม่ โดยกลุ่ม50 MM Club เจ้าของเพจเฟซบุ๊ค “หลงเชียงใหม่” กิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดี โดย Documentary Club และ Punya Movie Club

นายอภิสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานดังกล่าวยังมีการนำเสนอตัวอย่างผลงานจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตนเอง ใน 4 ผู้ประกอบการตัวอย่างใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารสำเร็จ อีสคิทเช่น กลุ่มอาหาร (Food) 2. โอเอซิสสปา กับบริการนวด “เดอะโวยาดออฟโกลเด้นล้านนา” กลุ่มบริการ (Service) 3. เฟอร์นิเจอร์ขนมใส่ไส้แบรนด์โมเบลลา กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน (Furniture) และ 4. จรรยา สตูดิโอ กับกระเป๋าไผ่ผสมฝ้ายปั่นมือและไหม กลุ่มเครื่องแต่งกาย (Apparel) โดยผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกเข้าไปในกระบวนการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการเพิ่มมูลค่ามากกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบางรายสามารถเพิ่มยอดขาย ขยายตลาดไปยังกลุ่มตลาดต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาธุรกิจจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศไทยสูงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ทั้งนี้ งานเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีคครั้งแรกในปี 2014 มีผู้เข้าชมงานกว่า 69,000 คน สร้างรายได้กว่า 169 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016 มากกว่า 100,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 180 ล้านบาท โดยเป้าหมายของการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแล้วนั้น ยังคาดหวังให้เทศกาลดังกล่าว กลายเป็นเทศกาลประจำปี เพื่อตอกย้ำความเป็นเมืองสร้างสรรค์และจุดหมายด้านการออกแบบของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นเสริมในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้น เพื่ออนุรักษ์ทักษะฝีมือช่าง (Craftsmanship) และทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมไปถึงการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่สายตาประชาคมโลก นายอภิสิทธิ์ กล่าวสรุป

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว ตลอดช่วงวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม www.chiangmaidesignweek.comสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441 หรือเว็บไซต์ www.tcdc.or.th