กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อศึกษาทบทวน และเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านน้ำให้มีเอกภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้การเตรียมการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งภัยแล้ง และอุทกภัยเกิดบ่อยครั้งและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำที่ครอบคลุมทุกด้าน จะทำให้การวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)จึงได้จัดประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อศึกษาทบทวน และเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านน้ำระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงร่วมกันพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกในมิติต่างๆ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือประกอบการประเมินสถานการณ์น้ำ พิจารณาตัดสินใจ และวางแผนบริหารจัดการสาธารณภัยด้านน้ำ ส่งผลให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย นับเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานป้องกันภัยเชิงรุก ส่งผลให้การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำของประเทศเป็นระบบและยั่งยืน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)