รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหนองกระโดน อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร พร้อมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม