ทุนโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน Sensor and Electronic Device”

สวทช. โดยความร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครนักศึกษาทุน สวทช. ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เพื่อร่วมโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน Sensor and Electronic Device”เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ จากประสบการณ์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานเอกชน ที่พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Sensor and Electronic Deviceณ ประเทศเกาหลีใต้
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของต่างประเทศ เปิดโลกทัศน์ และสะสมองค์ความรู้ เพื่อนำมาถ่ายทอดต่อและช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 6 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาทุน TGIST, YSTP, JSTP, NUI-RC, TAIST ระดับป.ตรี โท และเอก ที่กำลังอยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (จนถึงวันเดินทาง)        
2. มีความรู้พื้นฐาน และ/หรือสนใจด้าน Sensor and Electronic Device
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
4. มีบุคลิกลักษณะของผู้นำ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ในที่ชุมชนได้ดี มีกิริยามารยาทดี และมีความรับผิดชอบสูง
5. สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ตามกำหนดการ
6. สามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาดูงานด้าน Sensor and Electronic Device ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด
7.หากมีผลงานวิจัย วิชาการด้าน Sensor and Electronic Device จะได้รับการพิจารณาเพิ่มขึ้น
 
เงื่อนไขการสนับสนุน
ภายหลังจากที่ผู้รับทุนเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมตามที่สวทช. เห็นชอบแล้ว ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเดินทางกลับจากการศึกษาดูงาน หรือตามที่ได้ตกลงกับ สวทช.
 
วิธีการคัดเลือก
1. คัดเลือกรอบที่ 1 พิจารณาจากใบสมัคร   
2. คัดเลือกรอบที่ 2  สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการร่วมกระทรวงการต่างประเทศ และสวทช.เป็นภาษาอังกฤษ
 
ค่าใช้จ่าย 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมด
 
 การสมัคร 
กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา โดยแสกนเป็นไฟล์อิเลกทรอนิกส์ เช่น ประกาศนียบัตร วารสารทางวิชาการที่มีส่วนร่วม รางวัล เป็นต้น แล้วส่งพร้อมใบสมัครทางอีเมล์มาที่ piyawat@nstda.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณปิยะวัฒน์  ผลสนอง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. โทร.02 564 7000 ต่อ 1439
          
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557     
 
กำหนดการสัมภาษณ์
- 3 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 12:00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ทางเวบไซต์ www.nstda.or.th/tgist
- 6 มิถุนายน 2557คัดเลือกรอบสัมภาษณ์ ห้องประชุม 101 อาคารนวัตกรรม 1 เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป
- 7 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทางเวบไซต์ www.nstda.or.th/tgist
 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557
หมายเหตุอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องการทดแทนเป็นอย่างอื่นได้)
 
สถานที่ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานเอกชน ที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Sensor and Electronic Device  ในประเทศเกาหลีใต้
 
ตัวอย่างหน่วยงานที่อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงาน Sensor and Electronic Device  (อยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ประเภทหน่วยงาน ชื่อ-ที่อยู่ Features technology
หน่วยงานวิจัย KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
·       Cell Bench Research CenterNanoBiotech 
·       Flow Control Laboratory
·       NOBEL (Nano-Oriented Bio-Electronic lab)
·N/MEMS, Cell Characterization Chips, Cell culture bench
·Optoelectrofluidics, Hydrophoresis, Magnetophoresis, Cell-based assay system
·Optifluidics, Acoustofluidics, Microprinting, Optical waveguides
 
·Bionic surface: Protein chip
หน่วยงานวิจัย KRIBB (Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology)
·   BioNanotechnology Research Center
·Biomedical Translational Research Center
 
 
· Nano-biochip, nano-biosensor, nano biomaterial
·Biomarker
มหาวิทยาลัย Korea University 
·    Intelligent BioMEMS Lab
·    Department of Material Science and Engineering
 
·    BioMEMS/NEMS, Micromedical Device, Chip Based Fabrication, Micro Reactor, Micro Value and Pump, Cell Patterning
·    Enzyme modified quantum dots
มหาวิทยาลัย Seoul National University
·       BINEL (Biophotonics and Nanoengineering Lab
·       Nano system institute 
 
·       MELAB (Medical Electronics Laboratory)
 
 
·       EES (Energy, Environment and Sustainability Lab) 
 
·       School of Chemical and Biological Engineering, BIOMAX Institute
 
·    Railed Microfluidics, Optofluidics, BioMems, Optics
·    Nano-bio sensor chips
·    U-healthcare, Bio-MEMS, bio/chemical sensor, Medical imaging, bio-photonics, neural prosthesis
·    Nonlinear Electrokinetics, Seawater Desalination System, Bio-sensing, Fuel cell system, electrohydrodynamics
·    Nanovesicle-based bioelectronic nose for diagnosis of lung cancer from human blood Bioelectronic super-taster device
มหาวิทยาลัย Sogang university
·       BNTL (BioNano Technology Lab)
 
·    BioMEMS/NEMS, Nanomedicine, Stem Cell Bioengineering, Biomaterials and Tissue Engineering
·    Carbon-nanotube based inkject printing method
มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan University 
·       MBTL (Micro & Bio Transport Lab)
 
·       Micro particles, Plant mimicry, Nano imaging, and Microfluidics for disease diagnosis
มหาวิทยาลัย Inje University ·       Microfluidics-based chip
มหาวิทยาลัย Pohang University
·Center for Superfunctional Materials, Department of Chemistry
 
·       Graphene-nanoparticle Hybrid sensor
มหาวิทยาลัย UNIST (Ulsan National Institute of Science & Technology) 
·       School of Nano-Bioscience and Chemical Engineering (Dr. Yoon-Kyoung Cho) 

 
 
 
·       Lab-on-chip
สมาคม The Korean BioChip Society  
หน่วยงานวิจัยของบริษัทเอกชน Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) ·       Plasmonic/Photonic Devices
·       3D Holography
·       Flexible Electronics
บริษัทเอกชน PCL  
บริษัทเอกชน NanoEnTek Inc.  
 
 
ที่มา:http://www.nstda.or.th/tgist/