เชิญประกวดนิทานสอนใจ ปลอดภัยสำหรับเยาวชน ชิงเงินรางวัล

         สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทานสอนใจ...ความปลอดภัยสำหรับเยาวชน งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์  
 
 • เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย
 • เพื่อนำผลงานที่ชนะการประกวดออกเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 
 
แนวคิด 
 
เรื่องเล่าที่สนุกสนานชวนอ่านแฝงสาระข้อคิดให้เยาวชนรู้จัก พิจารณา สังเกต ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่น การใช้ชีวิตประจำวัน หรือในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เป็นอุปนิสัยที่มีการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยทุกครั้งก่อนการกระทำใดๆ โดยอาจประยุกต์จากแนวคิด ๓ ป. เพื่อความปลอดภัย ได้แก่
 
ป๑. ปลุกสำนึกอันตราย สร้างความตระหนักและยั้งคิดทุกครั้งก่อนทำกิจกรรมใดๆ ว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้
 
ป๒. ประเมินความเสี่ยง ประเมินว่ากิจกรรมที่จะทำอาจเกิดอันตรายอะไรได้บ้าง และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
 
ป๓. ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย หาแนวทางปรับเปลี่ยนให้การดำเนินกิจกรรม หรืองานนั้นๆ ให้มีความปลอดภัย
 
 
ข้อกำหนดการส่งผลงาน
 
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และ/หรือสถานศึกษา ให้ชัดเจน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งเป็นบุคคล หรือเป็นทีมก็ได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน (อายุตั้งแต่ ๓-๗ 
 • ไม่กำหนดรูปแบบโครงเรื่องสามารถเป็นเรื่องจากจินตนาการ หรือจากเหตุการณ์จริงและต้องมีภาพประกอบที่สามารถแสดงถึงเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจน (ไม่จำกัดเทคนิคการจัดทำภาพประกอบ)
 • ผลงานมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒ หน้า (มีภาพประกอบอย่างน้อย ๖ ภาพ) แต่ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษพิมพ์ A4 ขนาดตัวพิมพ์หนังสือ ๑๖ พอยท์
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง แต่ต้องเป็นนิทานที่เกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงานเองไม่มีลิขสิทธิ์ของโครงการอื่น และมิได้ลอกเลียนดัดแปลงจากผู้อื่นมา รวมทั้งไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน
 • ผลงานที่ชนะการประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่จะนำไปดำเนินการใดๆ ได้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นที่ยุติ
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณา
 
 
1. เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  กระชับเข้าใจง่าย  เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในเรื่องความปลอดภัย
2. ภาพประกอบอธิบายเนื้อหาได้ตรงประเด็นชันเจนเข้าใจง่าย  สวยงามดึงดูดความสนใจ
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายระดับเด็กและเยาวชน (อายุตั้งแต่ ๓-๗ ปี) 
5. ความเหมาะสมของภาษาหรือสำนวนที่ใช้ 
6. ความประทับใจความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
7. การกระตุ้นจูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย 
 
 
การส่งผลงาน 
 
 • ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 • ส่งผลงานด้วยตนเอง
 • ส่งทางไปรษณีย์ สำนักความปลอดภัยแรงงาน เลขที่๒๒/๒๒ หมู่ที่๒  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่กำหนด โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • ส่งทางอีเมล์ safety@labour.mail.go.th
 
 
รางวัล
ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลที่งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ โดยทางสำนักความปลอดภัยแรงงาน จะติดต่อกลับไปหรือท่านสามารถดูผลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ โดยจะได้รับเงินรางวัลดังนี้.-
 
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ (จำนวน ๕ รางวัล) จำนวนเงินรางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
มอบรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร *เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๕๐๒ – ๕๐๗
 
 
 
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_hilight&task=detail&detail_id=826&Itemid=26&lang=th
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.oshthai.org/index.php?option=com_hilight&task=detail&detail_id=826&Itemid=26&lang=th ,www.contestwar.com