เครื่องตัดและห่อผลไม้ (Cutting and wrapping fruit)

ชื่อโครงการ เครื่องตัดและห่อผลไม้ (Cutting and wrapping fruit)
ชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. ด.ช.เอ ชมภูสืบ ๒. ด.ช.อภิสิทธิ์ สมนึก ๓. ด.ช.ชูศักดิ์ เยียดยัด
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๑. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ นายทวี เขื่อนแก้ว
สถาบันการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมือง จ.ลำปาง
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ

ผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ "๑ โรงเรียน ๑ สิ่งประดิษฐ์" ในวันงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๗

         ไม้ผลพบทั่วไปตามท้องถิ่น เมื่อเกิดผลแล้วชาวบ้านต้องทำการห่อผลไม้เพื่อป้องกันแมลงมากัดทำลายผลและยังช่วยให้ผลไม้มีสีผิวที่สวยงามอีกด้วย ในการห่อผลไม้ส่วนใหญ่ชาวบ้านมักจะต้องขึ้นตามกิ่งก้านของต้นและทำการห่อผลเอง หรือใช้บันไดปีนขึ้นไปห่อผลนั้นซึ่งมีความยุ่งยากในการห่อผลเป็นอย่างมากและไม่สะดวกเกิดการเสี่ยงอันตรายหากว่าการห่อผลไม้บางลูกที่อยู่สูงเกินกว่าที่มือเอื้อมถึง ดังนั้นคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวคิดในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการห่อผลไม้ ทำการศึกษาเบื้องต้น นำผลการศึกษามาปรับปรุงเป็นเครื่องห่อผลไม้ขึ้นในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีแนวคิดในการตัดผลไม้ในเครื่องเดียวกันได้

วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
19 พ.ย. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1