เกมเศรษฐีอาเซียน:สื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

ชื่อโครงการ เกมเศรษฐีอาเซียน:สื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. นายกิตติกร คิ้วไธสง ๒. นายจิรกิตติ์ คงเมืองกุลศรี ๓. นางสาวภัทราพร ทักษาวิเรขพันธ์ ๔. นายวิทยา ถาวรศักดิ์ ๕. นายวิวัตร ทีปประโสท ๖. นายวุฒินันท์ ทิพย์รักษ์ ๗. นางสาวสุนิสา โชคเจริญ ๘. นางสาวปิยะธิดา พันธ์รักษา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๑. นายปรีชากร ภาชนะ ๒. นางสาวภัคภัสนันท์ ขำนาญ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ

คุณภาพของผลงานประดิษฐ์คิดต้น
          เกมเศรษฐีอาเซียนชุดที่สร้างขึ้นมานี้ พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบจากเกมเศรษฐี โดยปรับเนื้อหาของเกมที่มีความเชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและมีวิธีเล่น และอุปกรณ์การเล่นเช่นเดียวกับเกมเศรษฐีทั่วไป อุปกรณ์พัฒนาขึ้นสำหรับนำมาใช้ในการเล่นเกมคือธนบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นชาติที่ปรากฏบนธนบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เกมเศรษฐีอาเซียนที่พัฒนานี้สามารถเป็นแบบอย่างของการสร้างสื่อเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนอาเซียนในโรงเรียน ผู้ที่สนใจสามารถจัดทำเกมได้เป็นจำนวนมากให้มีความเพียงพอกับจำนวนผู้เล่น โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำเกมได้อย่างเหมาะสมด้วย รวมทั้งกำหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนได้แตกต่างกันและกำหนดขนาดของกระดานและอุปกรณ์ที่ใช้ได้ตามความเหมาะสม

วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
10 พ.ย. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1