การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ชื่อผู้ทำโครงงาน ชัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี,จิรารัช กิตนะและนพดล กิตนะ
สถาบันการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis ที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในจังหวัดน่าน โดยเก็บตัวอย่างกบหนองจากพื้นที่อ้างอิงที่ไม่มีการใช้สารฆ่าวัชพืช และพื้นที่ปนเปื้อนที่ยังคงมีการใช้สารวัชพืช ในปี พ.ศ.2556 แล้วศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ delayed-type hypersensitivity(DTH)และค่าปัจจัยสุขภาวะ(Condition factor:CF)พบว่า กบหนองมีค่า CF แตกต่างกันระหว่างฤดูกาลและพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ และมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงที่แตกต่างกันระหว่างเพศ กลุ่ม ฤดูกาล และพื้นที่ โดยกบหนองในพืนที่ปนเปื้อนมีแนวโน้มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่ำกว่ากบหนองในพื้นที่อ้างอิง แสดงให้เห็นว่าการใช้สารฆ่าวัชพืชอาจมีผลกระทบต่อสุขภาวะและระบบภูมิคุ้มกันของกบหนองในพื้นที่เกษตรกรรม
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF