การศึกษาส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส

ชื่อโครงการ การศึกษาส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายจักรพันธ์ นันทิกะ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล
สถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ การทดลองเพื่อศึกษาหาอวัยวะส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลองคือ การทดลองที่ 1 ศึกษาระยะเวลาในการติดไวรัส ( Infect Virus ) ของกุ้งเมื่อกินอาหารที่มีไวรัสเข้าไป ผลการทดลองพบว่า กุ้งที่กินอาหารเข้าไป 48 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ผลเป็น Positive หมดส่วนเวลาที่น้อยกว่านั้นลงมาไม่พบว่าผลเป็น Positive การทดลองที่ 2 ศึกษาเพื่อหาอวัยวะส่วนที่สามารถมีการ Infect Virus ด้วยกระบวนการ Immunocytochemistry พบว่าในชุดทดลอง 48 ชั่วโมง กุ้งมีการ Infect บริเวณ gill และส่วนที่เป็น Hepatopencreas แต่จะพบบริเวณ gill เป็นส่วนใหญ่ ส่วนในชุด 24 ชั่วโมง จะพบว่า เกือบทั้งหมดที่ติดสี จะเป็น บริเวณ gill และมีเป็นส่วนน้อยที่ติดสี บริเวณ Hepatopencreas
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1