โปรแกรมควบคุมไฟแสดงผลผ่านพอร์ตขนาน

ชื่อโครงการ โปรแกรมควบคุมไฟแสดงผลผ่านพอร์ตขนาน
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายศรัณย์ โชติกเสถียร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสกิตย์วัฒนา
สถาบันการศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ เนื่องจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาทีผู้จัดทำได้ศึกษาอยู่ ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียน ผู้จัดทำโครงงานจึงอยากจะจัดทำไฟแสดงผล เพื่อติดตั้งไว้ที่อาคารห้องสมุดดังกล่าว เพื่อให้กับห้องสมุดไว้ใช้ในการแจ้งประกาศข่าวสารต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยผู้จดทำคิดที่จะจัดทำแผงวงจรไฟแสดงผลแล้วเขียนโปรแกรมบังคับด้วยภาษา C ผ่านเบอร์ตขนาน แต่เนื่องจากผู้จัดทำไม่สามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแผงวงจรของไฟแสดงดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้จัดทำได้แต่เพียงเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไฟแสดงผลซึ่งเป็นเพียงโปรแกรมโครงสร้างซึ่งยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1