ชุดทดลองการเคลื่อนที่โดยใช้กล้อง และ คอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ ชุดทดลองการเคลื่อนที่โดยใช้กล้อง และ คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายกิตตินาถ วรรณิสสร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นตามที่ได้ทดลองมากระผมได้เห็นว่ายังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่มากซึ่งทำให้ต้องทดลองหลายๆครั้งและยังไม่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้ง กระผมจึงได้คิดที่จำทำชุดทดลองที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นมาโดยเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำชุดทดลองครั้งนี้จะมีประโยชน์มากเพราะในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอน จึงเป็นการดีที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อีกทาง หลังการทำงานของชุดการทดลองนี้คือ เมื่อปล่อยวัตถุผ่านฉากโดยใช้กล้องวีดีโอจับภาพไว้ เมื่อภาพเข้าสู่เครื่องจะมีโปรแกรมที่สามารถทำให้เราเห็นภาพวัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจนและสามารถนำกลับมาดูได้อีกหลายๆครั้งต่อจากนั้นโปรแกรมอีกตัวก็จะนำภาพนั้นมาแยกสีระหว่างวัตถุกับฉากหลังโปรแกรมจะนำข้อมูลที่ได้มาคือเวลาและระยะทางมาคำนวณและสร้างกราฟขึ้นมา ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และชุดการทดลองนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับการทดลองอื่นๆ อีกหากพัฒนาโปรแกรมของชุดการทดลองนี้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1