การดูดซับ Cd และ Pb บน Na-X

ชื่อโครงการ การดูดซับ Cd และ Pb บน Na-X
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายชัยพร ชัยสุริน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ,ดร.จรูญ จักรมุณี, ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ,ดร.สุภาภรณ์ ครัดทัพฮาร์ตเวล,นายรักสกุล แก่นเรณู และดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ งานชิ้นนี้เป็นโครงงานที่เป็นรายงานการดูดซับ ตระกั่วและแคดเมียม บนตัวดูดซับ Zeolite ชนิด Na-X ซึ่งเป็นสารชนิดใหม่โดยใช้กระบวนการตรวจวัดความเข้มข้นของสารตะกั่วและแคดเมียมโดยใช้อะตอมมิคแอดซอฟชั่น และสรุปผลโดยใช้ทฤษฎีกราฟของแลงเมียร์ และฟอยด์ลิก และศึกษาการหาปริมาณสารโดยการใช้โฟลอินแจคซันอะนาลิซิส เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการดูดซับต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1