สมการการไหลของเลือดในเส้นเลือด Aorta

ชื่อโครงการ สมการการไหลของเลือดในเส้นเลือด Aorta
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสมาทร ถกลวิบูลย์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุด ดังนั้นหากอธิบายระบบการไกลเวียนโลหิตในร่างกายมนุษย์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ จะทำให้การอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำโครงงานข้าพเจ้าจึงทำการหาสมการในเส้นเลือด Aorta เพียงเส้นเดียวก่อนแล้วจึงขยายผลให้ครบทั้งร่างกายในอนาคต ในการดำเนินงานข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลอันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือด นำมาวิเคราะห์หากปัจจัยใดไม่มีนัยสำคัญมากนัก ได้แก่ ผลจากความเป็น Non-Newtonian Fluid และความหนืด (Viscosity) จะไม่คำนึงถึงเพื่อการคำนวณจะได้ไม่ยากนัก ภายหลังจากการพิจารณาถึงความสำคัญของปัจจัยต่างๆแล้ว จึงนิยามลักษณะของหลอดเลือดในอุดมคติขึ้นมาเป็นแบบในการศึกษาคือ ระบบเลือดในอุดมคติจะมีหัวใจเป็นแหล่งจ่ายความดันและเลือดสู่เส้นเลือดอย่างสม่ำเสมอ (ไม่คิดผลซึ่งมาจากอารมณ์) การไหลเวียนของเลือดนี้ไม่มีความหนืด เส้นเลือดจะมีจุดแยกเพียงจุดเดียว ต่อมาจึงใช้ความรู้ทางกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) โดยเฉพาะสมการแบร์นูลลี (Bermoulli’s Equation) และอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2550
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1