บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40574
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111968
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11025
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18431
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80089
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53989
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36283
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59125
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125352
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43798
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80735
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42927
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106868
เอกภพเอกภพ25528
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101660
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53182
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61133
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133078
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11650
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100808
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51224
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31372
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ32009
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9384
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25149
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15709
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27615
พันธะเคมีพันธะเคมี11731
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32944
ตารางธาตุตารางธาตุ26017
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46144
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71659
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112762
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23302
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19662
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59090
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24980
พลาสติกพลาสติก32812
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31494
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30079
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49414
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41654
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15817
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118212
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26939
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21602
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265967
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67691
โปรตีนโปรตีน54967
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159743