บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)33389
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)89138
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9840
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16202
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ75715
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51267
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34664
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56774
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์113499
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40706
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75410
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41148
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101370
เอกภพเอกภพ24476
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน87956
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48918
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50244
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค118801
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10815
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93686
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49773
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25346
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28572
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8843
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23225
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14276
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22850
พันธะเคมีพันธะเคมี10583
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30833
ตารางธาตุตารางธาตุ24713
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40868
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65891
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107654
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22304
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17653
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55307
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22697
พลาสติกพลาสติก30347
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28753
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27899
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47212
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37577
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14830
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109372
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25047
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19691
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ241345
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62706
โปรตีนโปรตีน51811
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน145168