บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)22858
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)60761
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8187
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??13376
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ61724
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ44093
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ30537
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์48579
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์85208
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์32819
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์63962
กาแล็กซี่กาแล็กซี่37319
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ86472
เอกภพเอกภพ22395
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน67208
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์39492
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา35049
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค106484
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10118
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา81360
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก46350
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี20365
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ25406
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8244
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A20453
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A12092
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A16616
พันธะเคมีพันธะเคมี9290
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน26050
ตารางธาตุตารางธาตุ23485
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม35542
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี55033
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน90837
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี19509
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี13788
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์45699
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์18387
พลาสติกพลาสติก25662
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์22677
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์22944
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน40200
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน29769
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ12800
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม85980
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม20806
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก16472
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ205262
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต52022
โปรตีนโปรตีน45323
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน108299