บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)26523
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)75319
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8869
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14665
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ66672
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ46399
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32154
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์52081
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์93919
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์35620
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์68204
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39052
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ91935
เอกภพเอกภพ23354
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน77072
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์44059
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา41774
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค111312
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10431
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา86954
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48212
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22632
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26650
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8537
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21941
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13203
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A19092
พันธะเคมีพันธะเคมี9870
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28265
ตารางธาตุตารางธาตุ24027
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม38076
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี61502
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน101603
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21132
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15814
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์50354
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20320
พลาสติกพลาสติก27723
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์25730
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25043
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44302
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน33318
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13571
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม99582
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม22722
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17896
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ227900
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต57144
โปรตีนโปรตีน48561
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน124972