บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก92816
ลิพิดลิพิด120783
โปรตีนโปรตีน103747
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์144196
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80051
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33068
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 60461
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22713
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28742
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30885
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41839
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31092
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37380
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9507
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28107
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ170288
ฟีโรโมนฟีโรโมน10649
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20562
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5970
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620110
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511233
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4230473
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322996
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253682
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117174
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์68699
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429999
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37357
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320117
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36263
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85941
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28504
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 75560
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50752
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230714
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47556
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21966
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 159900
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA94512
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม44165
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61658
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37405
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 215891
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)60259
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45708
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37165
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA39157
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350417
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2141695
โครโมโซมโครโมโซม23863