บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก83086
ลิพิดลิพิด108958
โปรตีนโปรตีน95179
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์127660
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 71484
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31982
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 50861
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22119
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27681
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29075
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39532
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28208
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34720
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8965
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26790
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ153538
ฟีโรโมนฟีโรโมน9768
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18789
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5301
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618829
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510342
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4219971
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.320711
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.249839
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116203
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์62098
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426418
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 34740
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318326
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร31655
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 76527
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26253
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 63818
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต45530
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.225075
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 43603
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20368
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 134451
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA87782
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม39538
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)56156
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34136
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 206227
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)55054
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42809
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA33960
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA34389
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.346876
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2124175
โครโมโซมโครโมโซม22421