บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก72356
ลิพิดลิพิด96757
โปรตีนโปรตีน85777
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์116055
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 64206
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง30794
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 44104
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21525
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว25772
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง27452
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง36580
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์25414
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์31614
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8472
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ25328
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ129236
ฟีโรโมนฟีโรโมน9082
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน17158
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ4614
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.617710
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.59703
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4205765
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.318736
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.245077
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115432
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์52566
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.424294
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 29623
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317327
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร24595
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 70563
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 24804
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 56825
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต39192
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.222069
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 37007
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม17849
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 119556
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA76666
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม32320
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)48787
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม29190
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 192537
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)45386
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม39025
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA28769
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA28625
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.343186
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2114140
โครโมโซมโครโมโซม20607