บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97550
ลิพิดลิพิด126013
โปรตีนโปรตีน107545
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147480
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82436
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33574
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65417
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23041
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29264
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31842
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42869
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32754
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38969
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9819
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28732
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184394
ฟีโรโมนฟีโรโมน11180
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21395
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6471
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620642
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511563
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232894
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323667
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254586
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117448
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74583
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431046
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40562
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320656
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40584
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89253
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29198
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80190
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54942
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.233001
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52122
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23891
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168837
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102419
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48769
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)67155
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40407
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 219098
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65311
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47610
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38589
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42862
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351487
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147198
โครโมโซมโครโมโซม24730