บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก76007
ลิพิดลิพิด99556
โปรตีนโปรตีน88146
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์118801
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 66248
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31363
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 46418
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21757
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27045
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28350
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง38148
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์26103
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์32455
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8590
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ25920
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ136634
ฟีโรโมนฟีโรโมน9232
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน17599
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ4815
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618004
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.59946
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4210577
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319156
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.245848
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115592
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์54585
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.424708
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 30602
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317588
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร25705
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 71931
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25161
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 58547
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต40619
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.222905
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 38452
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม18773
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 123253
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA80216
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม34371
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)50929
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม30490
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 198894
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)48566
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม40906
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA30925
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA31008
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.344453
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2116522
โครโมโซมโครโมโซม21444