บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก80628
ลิพิดลิพิด105115
โปรตีนโปรตีน92448
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์123967
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 68848
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31802
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 49335
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21985
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27462
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28830
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39070
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27627
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34152
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8833
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26568
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ149796
ฟีโรโมนฟีโรโมน9594
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18487
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5164
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618443
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510124
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4213855
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319603
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.246802
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115802
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์60653
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.425889
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 33911
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318024
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร30391
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 74362
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25721
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 61408
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44118
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224004
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 42389
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20145
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 128872
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA86407
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม38227
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)54970
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33325
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 202706
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)53737
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42272
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA32887
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33305
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.345459
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2121338
โครโมโซมโครโมโซม22047