บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89762
ลิพิดลิพิด118272
โปรตีนโปรตีน101946
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์141822
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 78197
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32722
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56917
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22554
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28311
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30085
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40808
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30439
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36880
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9379
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27630
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ165216
ฟีโรโมนฟีโรโมน10404
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20140
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5807
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619806
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511003
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227602
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322094
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.252467
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116925
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67240
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429704
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36863
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319904
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35426
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84928
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28170
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 74002
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต49119
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229440
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46616
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21608
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 157189
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93065
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43393
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60665
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36780
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211643
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58450
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44619
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36119
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37111
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348847
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140097
โครโมโซมโครโมโซม23270