บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก88583
ลิพิดลิพิด116229
โปรตีนโปรตีน100739
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์139343
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77022
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32553
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 55535
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22387
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28102
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29819
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40512
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30021
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36571
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9234
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27415
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ162782
ฟีโรโมนฟีโรโมน10246
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19927
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5634
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619585
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510854
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4226652
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321759
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251680
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116677
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66377
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429444
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36632
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319738
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร34701
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 83914
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27974
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73037
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48323
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.228894
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46162
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21382
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 155101
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92142
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42483
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)59643
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36291
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 210710
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57792
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44236
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35784
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36596
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348363
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139094
โครโมโซมโครโมโซม23003