บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22252
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156430
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81032
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262748
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136423
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41867
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92906
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20912
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19629
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67135
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93902
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47472
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106137
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14525
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43525
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส105073
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85415
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29164
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17389
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50043
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36144
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78190
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82689
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44540
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30952
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49219
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65210
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149552
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85519
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139263
สารละลายสารละลาย149114
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117366
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26887
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95380
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23266
มวลอะตอมมวลอะตอม177786
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136400
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14266
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100777
พันธะโลหะพันธะโลหะ54957
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์255100
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141865
ตารางธาตุตารางธาตุ245283
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244512