บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด19395
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต143864
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 73877
พอลิเมอร์พอลิเมอร์237592
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม126359
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38108
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์84987
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19411
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18572
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ60581
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85097
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43062
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน90567
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13029
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์39726
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส95629
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส80597
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26336
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16247
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46543
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32694
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม65807
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ69986
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38306
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28255
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44246
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60184
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี132874
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 75286
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย122341
สารละลายสารละลาย127141
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม108413
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25335
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี84114
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21148
มวลอะตอมมวลอะตอม153043
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน116603
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13537
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่88498
พันธะโลหะพันธะโลหะ47997
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์217565
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก125813
ตารางธาตุตารางธาตุ228599
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม211935