บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16242
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต129125
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 64787
พอลิเมอร์พอลิเมอร์208381
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม113884
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34384
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์75238
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18245
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17716
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ54898
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน77658
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39605
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน78633
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12055
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35180
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส81862
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส74550
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย22514
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14754
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส42509
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29110
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม57703
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ59315
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33769
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25509
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล39325
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี56417
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี121366
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 66947
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย109688
สารละลายสารละลาย107584
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม97406
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23363
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี75601
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19561
มวลอะตอมมวลอะตอม132434
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน102683
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12969
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่76377
พันธะโลหะพันธะโลหะ42241
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์198227
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก115024
ตารางธาตุตารางธาตุ216921
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม192183