บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด14830
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต121546
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 60439
พอลิเมอร์พอลิเมอร์193925
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม108137
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน33110
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์70298
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17770
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17368
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ52317
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน74886
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน38124
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน74941
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11641
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์33046
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส74607
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส70327
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย21029
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14174
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส39864
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์27734
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม53742
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ54093
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล31474
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล24449
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล37826
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี55027
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี117260
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 63569
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย104000
สารละลายสารละลาย97211
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม91934
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ22259
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี71178
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ18878
มวลอะตอมมวลอะตอม125910
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน96859
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12542
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่71696
พันธะโลหะพันธะโลหะ39097
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์183959
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก106973
ตารางธาตุตารางธาตุ210908
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม184577