บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21186
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต149663
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 76001
พอลิเมอร์พอลิเมอร์245999
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม131019
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39505
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์87830
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20115
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19088
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ63567
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน89928
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45953
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน100088
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13914
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41429
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส99043
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82555
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27696
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16747
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47948
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33743
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม69797
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ74320
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล41467
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29618
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล46904
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี63404
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี143692
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 81455
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย130293
สารละลายสารละลาย137480
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม112003
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26208
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี88136
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22528
มวลอะตอมมวลอะตอม167802
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน126537
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13889
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่94638
พันธะโลหะพันธะโลหะ50720
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์227863
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก131026
ตารางธาตุตารางธาตุ237691
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม233290