บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20478
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต145900
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74800
พอลิเมอร์พอลิเมอร์242027
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม128051
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38556
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85964
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19710
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18791
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61529
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน86392
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43970
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน94570
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13445
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40858
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส97641
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81622
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26885
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16547
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47147
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33195
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66448
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70996
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38926
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28643
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44814
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60774
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี136768
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 77910
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย124877
สารละลายสารละลาย130148
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม109507
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25649
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี85378
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21574
มวลอะตอมมวลอะตอม158478
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน119363
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13694
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่90252
พันธะโลหะพันธะโลหะ48781
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์221127
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก127405
ตารางธาตุตารางธาตุ231519
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม218935