บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17149
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต135510
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 66936
พอลิเมอร์พอลิเมอร์217177
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม118028
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35550
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์78299
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18553
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18008
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ56862
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน80762
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40981
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน84366
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12372
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์36398
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส86764
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส76826
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23491
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15256
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส43894
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์30307
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม59809
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ61884
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล35302
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล26506
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล41337
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี58680
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี127699
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 70648
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย114103
สารละลายสารละลาย115086
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม100180
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23775
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี78402
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19940
มวลอะตอมมวลอะตอม143273
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน108022
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13146
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่81917
พันธะโลหะพันธะโลหะ44250
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์205020
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก119381
ตารางธาตุตารางธาตุ222643
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม203177