บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด14109
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต116959
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 57142
พอลิเมอร์พอลิเมอร์186158
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม103619
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน32145
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์67245
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17362
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17032
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ49127
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน71692
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน36312
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน71158
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11166
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์32153
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส71647
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส68384
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย20208
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ13779
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส38066
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์26354
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม48478
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ49111
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล28673
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล23219
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล35817
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี53110
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี110866
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 60155
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย96948
สารละลายสารละลาย87692
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม89808
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ21871
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี68299
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ18375
มวลอะตอมมวลอะตอม117368
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน91560
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12306
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่67368
พันธะโลหะพันธะโลหะ35773
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์171100
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก100131
ตารางธาตุตารางธาตุ200953
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม171567