บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล19672
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า27217
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้42032
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์45829
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน83425
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์28300
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์37888
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส20619
ไอโซโทปไอโซโทป35624
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี36199
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส14531
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8562
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน16010
เลเซอร์เลเซอร์7317
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม29850
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค40107
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์9310
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์17336
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์18853
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์62860
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก15816
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม15990
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด22803
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6869
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน47807
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า69164
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า120528
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8715
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์39127
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213799
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย15284
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน14280
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ6065
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ8413
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ12246
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า43126
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ28730
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 151766
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน19997
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก22820
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า13360
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น16491
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่14612
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า10974
กฎของโอห์มและความต้านทานกฎของโอห์มและความต้านทาน47063
 กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า21159
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์18184
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ54116
ศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า14049
เส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า13037