บทเรียน ม.6

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20502
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89834
ลิพิดลิพิด118333
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต146075
โปรตีนโปรตีน102008
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74839
พอลิเมอร์พอลิเมอร์242184
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม128191
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38589
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์86035
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19736
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18805
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61569
สารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน127077
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน86491
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน44077
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน95092
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13467
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล20126
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า27861
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้42816
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์46553
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน85065
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์28891
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์38602
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส20946
ไอโซโทปไอโซโทป36425
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี37067
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส14861
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8707
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน16259
เลเซอร์เลเซอร์7596
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม30456
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค41041
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์9433
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์17797
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์19251
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์65035
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก17263
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม16290
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด24597
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6979
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน48802
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า70642
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า121887
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8895
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์40270
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213984
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย15561
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน14959