คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 12

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,554 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล 

 

แม่เก็บผักได้ 10 กำ 

วันนี้มีนักเรียนมาเรียน 23 คน 

ดวงจันทร์ 

สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีเสือ 8 ตัว 

2 ) 

สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกในการนำเสนอข้อมูลคือข้อใด 

 

กรอกข้อมูลลงตาราง 

เขียนแผนภูมิรูปภาพ 

เขียนแผนภูมิแท่ง 

จำแนกและจัดประเภทข้อมูล 

จากข้อมูลที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 3- 5
\"\"
จากข้อมูลสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวน 1 ตัว ให้นักเรียนจัดประเภทของข้อมูลออกเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก

3 ) 

จากข้อมูลมีสัตว์ปีกกี่ตัว 

 

2 ตัว 

3 ตัว 

4 ตัว 

5 ตัว 

4 ) 

มีสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำกี่ตัว 

 

1 ตัว 

2 ตัว 

3 ตัว 

4 ตัว 

5 ) 

สัตว์ประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าไร 

 

สัตว์บก 7 ตัว 

สัตว์น้ำ 4 ตัว 

สัตว์ปีก 8 ตัว 

สัตว์น้ำ 6 ตัว 

จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคำถามข้อ 6 – 10 จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่เดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีต่างๆ
\"\"
กำหนดให้ \"\"แทนนักเรียน 2 คน 

6 ) 

นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางทั้งหมดกี่คน 

 

8 คน 

12 คน 

16 คน 

18 คน 

7 ) 

นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับจ้างมากกว่าเดินทางมาโดยรถจักรยานกี่คน 

 

1 คน 

2 คน 

3 คน 

4 คน 

8 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่ามาโดยรถรับจ้าง 2 คน 

นักเรียนเดินมาโรงเรียน มากกว่ามาโดยรถจักรยาน 1 คน  

นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางมากที่สุด 

นักเรียนเดินมาโรงเรียน น้อยกว่ามาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 5 คน 

9 ) 

นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและมาโดยรถรับจ้างรวมกันทั้งหมดกี่คน 

 

9 คน 

18 คน 

20 คน 

22 คน 

10 ) 

นักเรียนเดินมาโรงเรียนและมาโดยรถจักรยานรวมกันมากกว่าหรือน้อยกว่า มาโดยรถประจำทางกี่คน 

 

มากกว่า 5 

มากกว่า 2 

น้อยกว่า 5 

น้อยกว่า 2 

จากแผนภูมิแท่ง ตอบคำถามข้อ 11 – 15 จำนวนสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้ใน 1 วัน
\"\"

11 ) 

ชาวประมงจับปลาได้มากกว่ากุ้งกี่กิโลกรัม 

 

5 กิโลกรัม 

10 กิโลกรัม 

15 กิโลกรัม 

20 กิโลกรัม 

12 ) 

ชาวประมงจับปูและกุ้งรวมกันได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม 

 

20 กิโลกรัม 

25 กิโลกรัม 

30 กิโลกรัม 

35 กิโลกรัม 

13 ) 

ชาวประมงจับสัตว์น้ำชนิดใดได้น้อยที่สุด 

 

ปลา 

หอย 

ปู 

หมึก 

14 ) 

หากชาวประมงจับหอยได้เพิ่มจากเดิมอีก 13 กิโลกรัม ชาวประมงจะจับหอยได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม 

 

38 กิโลกรัม 

35 กิโลกรัม 

30 กิโลกรัม 

28 กิโลกรัม 

15 ) 

ชาวประมงจับปูและหอยได้รวมกันมีน้ำหนักเท่ากับจับสัตว์น้ำชนิดใดรวมกัน 

 

ปลากับกุ้ง 

กุ้งกับหมึก 

ปูกับหมึก 

ปูกับปลา