คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,419 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 


ส่วนของเส้นตรง ดต ยาวกี่เซนติเมตร 

 

3 เซนติเมตร 

4 เซนติเมตร 

5 เซนติเมตร 

6 เซนติเมตร 

2 ) 

ถ้าต้องการวัดความยาวรอบเอว ควรใช้เครื่องวัดชนิดใด 

 

ไม้บรรทัด 

สายวัดตัว 

ตลับเมตร 

ไม้เมตร 

3 ) 

“ห้องเรียนกว้าง 7 ...........................................” ควรเติมหน่วยการวัดใดลงในช่องว่าง 

 

มิลลิเมตร 

เซนติเมตร 

เมตร 

กิโลเมตร 

4 ) 

ข้อใดใช้หน่วยการวัดไม่ถูกต้อง 

 

เข็มยาว 41 เซนติเมตร 

ป้าซื้อผ้ามายาว 2 เมตร 

ดินสอยาว 14 เซนติเมตร 

ยางลบยาว 35 มิลลิเมตร 

5 ) 

สิ่งของใดยาวที่สุด 

 

ดินสอยาว 15 เซนติเมตร 

พู่กันยาว 17 เซนติเมตร 

สีเทียนยาว 6 เซนติเมตร 

ยางลบยาว 4 เซนติเมตร 

6 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1) เซนติเมตรและมิลลิเมตร เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก

2) เซนติเมตร เขียนอักษรย่อเป็น ซม.

3) 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร

4) 100 เซนติเมตร เท่ากับ 10 เมตร

ข้อใดถูกต้อง 

 

ข้อ 1), 2), 3) 

ข้อ 2), 3), 4) 

ข้อ 1), 3), 4) 

ข้อ 1), 2), 3), 4) 

7 ) 

ข้อใดมีหน่วยวัดเป็นเมตร 

 

ความยาวของสมุด 

ความสูงของต้นไม้ 

ความยาวของดินสอ 

ความสูงของเด็ก 

8 ) 

“เชือกม้วนหนึ่งยาว 125 เซนติเมตร” ข้อใดมีความยาวเท่ากับเชือกม้วนนี้ 

 

ริบบิ้นยาว 1 เมตร 25 เซนติเมตร 

ปอฟางยาว 1 เมตร 15 เซนติเมตร 

สายไฟยาว 1 เมตร 10 เซนติเมตร 

สายยางยาว 1 เมตร 5 เซนติเมตร 

9 ) 

เสาไฟฟ้าสูง 4 เมตร 20 เซนติเมตร เท่ากับความสูงกี่เซนติเมตร 

 

210 เซนติเมตร 

400 เซนติเมตร 

420 เซนติเมตร 

450 เซนติเมตร 

10 ) 

วินัยสูง   167 เซนติเมตร  ธงชัยสูง 158 เซนติเมตร  กมลสูง   170 เซนติเมตร  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

กมลสูงที่สุด 

ธงชัยสูงกว่าวินัย 

วินัยสูงกว่าธงชัย 

กมลสูงกว่าวินัย 

11 ) 

ดินสอยาว 14 เซนติเมตร สีเทียนยาว 8 เซนติเมตร สมุดยาว 28 เซนติเมตร ยางลบยาว 3 เซนติเมตร ข้อใดเรียงลำดับตามความยาวจากสั้นที่สุดไปยาวที่สุด

 

สมุด ดินสอ สีเทียน ยางลบ 

ยางลบ ดินสอ สีเทียน สมุด 

ยางลบ สีเทียน ดินสอ สมุด 

ดินสอ ยางลบ ดินสอ สมุด  

12 ) 

ข้อใดถูกต้อง 

 

1 เมตร ยาวกว่า 100 เซนติเมตร 

3 เมตร เท่ากับ 300 เซนติเมตร 

2 เมตร สั้นกว่า 150 เซนติเมตร 

2 เมตร ยาวกว่า 200 เซนติเมตร 

13 ) 

53 มิลลิเมตร สั้นกว่า..........................ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง 

 

3 เซนติเมตร 

4 เซนติเมตร 

5 เซนติเมตร

6 เซนติเมตร  

ใช้ตาราง ตอบคำถามข้อ 14 – 15
\"\"

14 ) 

การคาดคะเนความสูงของตู้คลาดเคลื่อนไปเท่าไร 

 

8 ซม. 

6 ซม. 

4 ซม. 

2 ซม. 

15 ) 

การคาดคะเนความยาวของห้องเรียนคลาดเคลื่อนไปเท่าไร 

 

10 ซม. 

50 ซม. 

80 ซม. 

100 ซม. 

16 ) 

เชือกเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร 85 เซนติเมตร นำไปมัดของ 1 เมตร 90 เซนติเมตร เหลือเชือกยาวเท่าไร 

 

1 เมตร 10 เซนติเมตร 

1 เมตร 5 เซนติเมตร 

95 เซนติเมตร 

85 เซนติเมตร 

17 ) 

สุภัทท์สูง 183 เซนติเมตร เสน่ห์สูง 172 เซนติเมตร เสน่ห์เตี้ยกว่าสุภัทท์กี่เซนติเมตร 

 

12 เซนติเมตร 

11 เซนติเมตร 

10 เซนติเมตร 

9 เซนติเมตร 

18 ) 

ผ้าชิ้นหนึ่งยาว 78 เมตร ตัดผ้าออกเป็นชิ้นๆ ยาวชิ้นละ 6 เมตร จะได้ผ้ากี่ชิ้น 

 

12 ชิ้น 

13 ชิ้น 

14 ชิ้น 

15 ชิ้น 

19 ) 

ทินกรสูง 158 เซนติเมตร กมลสูงกว่าทินกร 15 เซนติเมตร เด็ดเดี่ยวเตี้ยกว่ากมล 3 เซนติเมตร เด็ดเดี่ยวสูงกี่เซนติเมตร 

 

173 เซนติเมตร 

170 เซนติเมตร 

167 เซนติเมตร 

164 เซนติเมตร 

20 ) 

ระยะทางจากบ้านไปวัดยาว 675 เมตร ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนยาว 858 เมตร ระยะทางจากบ้านไปวัดใกล้กว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไร 

 

183 เมตร 

185 เมตร 

187 เมตร 

189 เมตร