คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,219 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

21,593 + 42,566 มีค่าเท่ากับข้อใด

 

64,519 

64,159 

63,519 

63,159 

2 ) 

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด 

 

23,405 + 18,766 

33,200 + 12,672 

19,723 + 24,597 

21,256 + 23,723 

3 ) 

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด 

 

45,271 + 32,544 

28,763 + 51,299 

49,576 + 28,433 

30,465 + 41,299 

4 ) 

21,783 + 15,370 นำผลลัพธ์ไปรวมกับ 18,763 จะมีค่าเท่ากับข้อใด

 

55,916 

55,816 

55,716 

55,616 

5 ) 

ข้อใดถูกต้อง 

 

23,450 + 18,766 > 43,216 

31,760 + 21,003 < 51,763 

54,920 + 17,456 > 71,376 

27,397 + 31,299 < 57,696 

6 ) 

22,454 + 13,763 + 23,699  มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด


 

59,619 

59,916 

59,691 

59,961 

7 ) 

ข้อใดถูกต้อง 

 

15,377 + 21,530 = 36,807 

23,404 + 21,951 = 45,255 

31,048 + 29,544 = 60,592 

33,512 + 20,462 = 52,974 

8 ) 

ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 23,521 + 30,652 

 

18,403 + 35,770 

25,466 + 28,607 

31,053 + 23,130 

28,593 + 25,578 

9 ) 

ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากกว่า 53,071 

 

21,593 + 31,478 

38,462 + 14,409 

27,095 + 25,776 

31,265 + 21,906 

10 ) 

ผลบวกข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น 

 

27,653 + 23,599 

24,160 + 27,092 

18,599 + 32,653 

31,078 + 21,174 

11 ) 

36,423 + 11,522 กับ 25,466 + 22,403 ต่างกันในเรื่องใด 

 

วิธีคิด 

ผลลัพธ์ 

ตัวตั้ง 

ขั้นตอนการทำ 

12 ) 

ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่ง ไก่ตายด้วยไข้หวัดนกเป็นไก่ไข่ 18,560 ตัว เป็นไก่เนื้อ 14,205 ตัว อยากทราบว่าไก่ตายทั้งหมดกี่ตัว 

 

32,565  

32,665  

32,765  

32,865  

13 ) 

จตุพรมีเงิน 35,900 บาท นารีรัตน์มีเงินมากกว่าจตุพร 11,950 บาท นารีรัตน์มีเงินกี่บาท 

 

47,850 บาท 

47,750 บาท 

47,650 บาท 

47,550 บาท 

14 ) 

“ในเวลา 1 ปี โรงพยาบาลแห่งหนึ่งรักษาคนไข้หญิง 21,950 คน รักษาคนไข้ชายมากกว่าคนไข้หญิง 3,760 คน” ข้อใดถูกต้อง  

 

รักษาคนไข้ชาย 25,610 คน 

รักษาคนไข้ทั้งหมด 47,560 คน 

รักษาคนไข้ชายมากกว่า 26,000 คน 

รักษาคนไข้ทั้งหมดมากกว่า 47,000 คน 

15 ) 

“ประชากรหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีจำนวน 35,976 คน” ข้อใดถูกต้อง 

 

หากเป็นประชากรหญิง 23,170 คน จะเป็นประชากรชาย 12,706 คน 

หากใน 1 ปี มีประชากรย้ายออกไป 9,760 คน จะเหลือประชากร 25,216 คน 

หากเป็นประชากรเด็ก 3,280 คน จะเป็นประชากรผู้ใหญ่ 32,696 คน 

หากมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน 3,127 คน จะมีประชากรทั้งหมด 39,003 คน