ตัวอักษรจีน

วิชา : ภาษาจีน ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ตัวอักษรจีน
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,648 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

下面哪个选项没有错字?

 

小王每天去澡 场跑步。

明天我要斤音乐会。

她喜欢去海滩玩儿。

下周末我们要去旅游了。

2 ) 

“永”字的第四画是什么?

 

piě   撇

nà     捺

diǎn  点

héng   横       

3 ) 

下面哪种说法正确?

 

“展”字有九画

“叩”字有六画

“那”字有七画

“进”字有七画


4 ) 

下面哪个选项的说法不正确?

 

“目”是看、相、盾的部首。

“石”是码、岩、碧的部首。

“羊”是群、美、善的部首。

“衣”是衰、袋、装的部首。

5 ) 

下面哪个选项中划线字的读音不相同?

 

边   落   

   律  

  岁   

      门儿

6 ) 

甲:你过年回不回家看望父母?


        乙 :工作太忙了,实在是 ___________ 回家。

 

不抽出时间

抽不出时间

抽出不时间

出不抽时间

7 ) 

下面哪个选项有错误别字?


 

昨天妹妹拉肚子,爸爸给她吃药。

哥哥经常抽烟,所以得了肝炎。

她母亲得了胃病,要通过手术才能治好。

医生说每天最少要喝八杯水。

8 ) 

“ 遍”字的第五画是什么?

 

diǎn  点

shù  竖

piě  撇

héng  横

9 ) 

下面那种说法正确?

 

“ 攻" 字有七画

“ 学” 字有七画

“述” 字有七画

“设”  字有七画

10 ) 

下面哪个选项在中划线字的读音完全相同?

 

净     部    

书     室      

    时  

复     叠     双