Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาและใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอ่านมาก รู้มาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอ่านมาก รู้มาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [เข้าชม 53] [โดย นี]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 69] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 44] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 42] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 41] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 86] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 42] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 38] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 39] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 38] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา ขนิษฐา หอมยามเย็น สถานศึกษา ... [เข้าชม 66] [โดย ขนิษฐา หอมยามเย็น ]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา ขนิษฐา หอมยามเย็น สถานศึกษา ... [เข้าชม 35] [โดย ขนิษฐา หอมยามเย็น ]

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล [เข้าชม 105] [โดย googleappthailand]

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล [เข้าชม 48] [โดย googleappthailand]

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว [เข้าชม 60] [โดย googleappthailand]

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว [เข้าชม 43] [โดย googleappthailand]

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail [เข้าชม 69] [โดย googleappthailand]

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail [เข้าชม 42] [โดย googleappthailand]

รับตรง 60, หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 3)

สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียน Human Resource (การจัดการและพัฒนาทรัพยาการบุคคล) Logistics Finance Marketing ในหลักสูตรที่มีความทันสมัยที่สุดในยุค Thailand 4.0 หลักสูตรที่ให้โอกาสในการมีงานทำสูง รอช้าไม่ได้แล้ว ... [เข้าชม 60] [โดย bussinesswu]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ

ชื่อผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ ... [เข้าชม 188] [โดย ฐิติรัตน์ เจริญวงค์]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ

ชื่อผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ ... [เข้าชม 60] [โดย ฐิติรัตน์ เจริญวงค์]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ ... [เข้าชม 47] [โดย ฐิติรัตน์ เจริญวงค์]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ ... [เข้าชม 29] [โดย ฐิติรัตน์ เจริญวงค์]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนในภาชนะ ... [เข้าชม 22] [โดย นาฎธิชัย ศรีทัด]