Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเบญจวรรณ พลคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมดงยาง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัย ... [เข้าชม 71] [โดย เบญจวรรณ พลคำ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเบญจวรรณ พลคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมดงยาง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัย ... [เข้าชม 45] [โดย เบญจวรรณ พลคำ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 94] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 90] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 47] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 50] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 28] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 61] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 58] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 54] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 30] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 31] [โดย Aon Phetra]

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้รายงาน นางสมสุข เขตแวงควง ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 172] [โดย ครูสมสุข]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนรา ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 155] [โดย Aris Srinara]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนรา ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 42] [โดย Aris Srinara]

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวอารีย์ ศรีนรา ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 35] [โดย Aris Srinara]

Brass Ball Valve Made in China

JYL High Performance Brass DN15 Control Mini PN16 Ball Valve With Long Handle Item no:JYL-3101 Size:1/2" -4” The ball valve is mainly used for cutting, http://www.yhjyl.com/ball-valve/brass-ball-valve/ [เข้าชม 89] [โดย rtrt]

Brass Ball Valve Made in China

JYL High Performance Brass DN15 Control Mini PN16 Ball Valve With Long Handle Item no:JYL-3101 Size:1/2" -4” The ball valve is mainly used for cutting, http://www.yhjyl.com/ball-valve/brass-ball-valve/ [เข้าชม 71] [โดย rtrt]

Brass Ball Valve Made in China

JYL High Performance Brass DN15 Control Mini PN16 Ball Valve With Long Handle Item no:JYL-3101 Size:1/2" -4” The ball valve is mainly used for cutting, distributing and changing the direction of medium ... [เข้าชม 36] [โดย rtrt]

Low Density Cable Filler suppliers

Our History 〓10/10/1996:Xinchanglong was founded, and engaged in the development, production and sales of lubricating oil. 〓4/2013:The optical communication filling http://www.xcl-polygel.com/ [เข้าชม 49] [โดย rtrt]

Low Density Cable Filler suppliers

Our History 〓10/10/1996:Xinchanglong was founded, and engaged in the development, production and sales of lubricating oil. 〓4/2013:The optical communication filling http://www.xcl-polygel.com/ [เข้าชม 62] [โดย rtrt]

Low Density Cable Filler suppliers

Our History 〓10/10/1996:Xinchanglong was founded, and engaged in the development, production and sales of lubricating oil. 〓4/2013:The optical communication filling material project was established, ... [เข้าชม 35] [โดย rtrt]

China Digital Printing Flag Fabric

Our History Haining Lofty Xuan Banner Textile Co.,Ltd has focused on top quality fabrics for dye sublimation printing over 6 years in China. We started as a small operation, but now have http://www.sublimation-fabric.com/ [เข้าชม 45] [โดย rtrt]

China Digital Printing Flag Fabric

Our History Haining Lofty Xuan Banner Textile Co.,Ltd has focused on top quality fabrics for dye sublimation printing over 6 years in China. We started as a small operation, but now have http://www.sublimation-fabric.com/ [เข้าชม 45] [โดย rtrt]