บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ผู้ศึกษา นายสุชาติ วิริยะ หน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำ ... [เข้าชม 3] [โดย s.v.]

. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะ ... [เข้าชม 125] [โดย สุวัลลภา อันปัญญา]

. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะ ... [เข้าชม 94] [โดย Suwanlapa Maple]

ชื่อรายงาน ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา ธีรวรรณ สิงโคตร ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ... [เข้าชม 74] [โดย นางสาวธีรวรรณ สิงโคตร]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาการ การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 [เข้าชม 133] [โดย สุนีรัตน์ ผุดวรรณา]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาการ การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 [เข้าชม 99] [โดย สุนีย์รัตน์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาการ การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 [เข้าชม 100] [โดย สุนีย์รัตน์]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ตามแนวคิดผังกราฟิกของโจนส์ และคณะ เรื่อง การอ่านโดยใช้ผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ตามแนวคิดผังกราฟิกของโจนส์ และคณะ เรื่อง การอ่านโดยใช้ผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา นายสิทธิชัย ภคภัทร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำ ... [เข้าชม 88] [โดย สิทธิชัย ภคภัทร]

รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์"

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 จะได้รูปแบบการนิเทศ KLAOFA MODEL ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ... [เข้าชม 155] [โดย เกล้าฟ้า]

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ผู้วิจัย เกล้าฟ้า ทองสนธิ ... [เข้าชม 148] [โดย เกล้าฟ้า ทองสนธิ]

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ผู้วิจัย เกล้าฟ้า ทองสนธิ ... [เข้าชม 371] [โดย เกล้าฟ้า ทองสนธิ]

IELTS

IELTS [เข้าชม 165] [โดย thanipalungjit]

IELTS

IELTS [เข้าชม 103] [โดย thanipalungjit]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอพียงของโรงเรียนบ้านดงไม้งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้ประเมิน นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไม้งาม ... [เข้าชม 207] [โดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอพียงของโรงเรียนบ้านดงไม้งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้ประเมิน นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไม้งาม ... [เข้าชม 125] [โดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอพียงของโรงเรียนบ้านดงไม้งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้ประเมิน นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไม้งาม ... [เข้าชม 79] [โดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอพียงของโรงเรียนบ้านดงไม้งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้ประเมิน นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไม้งาม ... [เข้าชม 64] [โดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอพียงของโรงเรียนบ้านดงไม้งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้ประเมิน นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไม้งาม ... [เข้าชม 100] [โดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล]

หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ... [เข้าชม 242] [โดย ครูหลังเขา]

ผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ... [เข้าชม 123] [โดย ครูหลังเขา]

ผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ... [เข้าชม 6] [โดย ครูหลังเขา]

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยนายอภิรักษ์ แสงอรพินท์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นายอภิรักษ์ แสงอรพินท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ... [เข้าชม 197] [โดย ครูอภิรักษ์ แสงอรพินท์]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดย นายธีระศักดิ์ อินตัน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ Development of science learning achievement of ... [เข้าชม 197] [โดย ครูธีระศักดิ์ อินตัน]

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1โดยใช้รูปแบบ CIPP Model

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ปีการศึกษา 2560 ตามกรอบแนวคิดแบบจำลองการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายใน ด้านสภาพแวดล้อม ... [เข้าชม 313] [โดย ฉัตรมน]