บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ "รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"

หัวข้อศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา นางสาววันเพ็ญ บุญกลอย ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ... [เข้าชม 52] [โดย วันเพ็ญ บุญกลอย]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"

หัวข้อศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา นางสาววันเพ็ญ บุญกลอย ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ... [เข้าชม 27] [โดย วันเพ็ญ บุญกลอย]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"

หัวข้อศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา นางสาววันเพ็ญ บุญกลอย ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ... [เข้าชม 25] [โดย Tiky Tik]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

หัวข้อศึกษา รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา นางสาววันเพ็ญ บุญกลอย ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ... [เข้าชม 28] [โดย Tiky Tik]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชื่อผู้ศึกษา : นางสิรดา สารสมลักษณ์ ปีที่ศึกษา : 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 159] [โดย sirada299]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชื่อผู้ศึกษา : นางสิรดา สารสมลักษณ์ ปีที่ศึกษา : 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 85] [โดย sirada299]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชื่อผู้ศึกษา ... [เข้าชม 65] [โดย sirada299]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 5] [โดย ปิยนุช]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 5] [โดย ปิยนุช]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 5] [โดย ปิยนุช]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 5] [โดย ปิยนุช]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 4] [โดย ปิยนุช]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 6] [โดย ปิยนุช]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 4] [โดย นางปิยนุช หลีเยาว์]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ... [เข้าชม 4] [โดย นางปิยนุช หลีเยาว์]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ผู้ศึกษา ... [เข้าชม 6] [โดย นางปิยนุช หลีเยาว์]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางพรรณิภา หอมไกล ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 10] [โดย ่jahpinky2]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางพรรณิภา หอมไกล ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 5] [โดย ่jahpinky2]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางพรรณิภา หอมไกล ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 7] [โดย จ๊ะจ๋า รัก พ้อยท์]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางพรรณิภา หอมไกล ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 6] [โดย จ๊ะจ๋า รัก พ้อยท์]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางพรรณิภา หอมไกล ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 9] [โดย จ๊ะจ๋า รัก พ้อยท์]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ภัยธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ภัยธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 19] [โดย ศศิธร]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ภัยธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ภัยธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 5] [โดย ศศิธร]

[เข้าชม 0] [โดย ]