บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางจินตนา แทนไธสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ... [เข้าชม 85] [โดย นางจินตนา แทนไธสง]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางจินตนา แทนไธสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ... [เข้าชม 55] [โดย นางจินตนา แทนไธสง]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเบญจวรรณ พลคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมดงยาง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัย ... [เข้าชม 614] [โดย เบญจวรรณ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเบญจวรรณ พลคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมดงยาง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัย ... [เข้าชม 112] [โดย เบญจวรรณ พลคำ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเบญจวรรณ พลคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมดงยาง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัย ... [เข้าชม 70] [โดย เบญจวรรณ พลคำ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 93] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 90] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 47] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสุนันทา แก่นสาร ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 49] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 61] [โดย ผลงานวิชาการ]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 58] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist ... [เข้าชม 54] [โดย Aon Phetra]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/8 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนและ ... [เข้าชม 394] [โดย นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/8 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนและ ... [เข้าชม 80] [โดย นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/8 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนและ ... [เข้าชม 68] [โดย นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์]

การพัฒนาแผยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ (CIPPA) ประกอบบทเรียนการ์ตูน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ประกอบบทเรียนการ์ตูน ผู้ศึกษา นางสายฝน ... [เข้าชม 120] [โดย ครูสายฝน]

การพัฒนาแผยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ (CIPPA) ประกอบบทเรียนการ์ตูน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ประกอบบทเรียนการ์ตูน ผู้ศึกษา นางสายฝน ... [เข้าชม 91] [โดย ครูสายฝน]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา รัตนา ยศบรรเทิง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดกองการศึกษา ... [เข้าชม 128] [โดย รัตนา ยศบรรเทิง]

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา ส22201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่รหัสวิชา ส22201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 161] [โดย ครูพึงฤทัย กาศทิพย์]

การพัฒนาการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สาระการเรียนรูเพิ่มเติม วิชาสืบสานวัฒนธรรม ภมูิปญญาจังหวัดแพร รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

บทคัดยอ.-การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สาระการเรียนรูเพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาจังหวัดแพร รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ... [เข้าชม 93] [โดย ครูพึงฤทัย กาศทิพย์]

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา ส22201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา ส22201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 43] [โดย ครูอ๋อ]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อ่านบทคัดย่อ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1aDZ3Pv51JKZd5XhHGgvIbs_YdatsExhd/view ... [เข้าชม 153] [โดย ครูศิริกันยา]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ... [เข้าชม 2] [โดย s.v.]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ... [เข้าชม 2] [โดย s.v.]