บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 ผู้วิจัย นางสาวรัชช์ชา เจริญ โรงเรียน ขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 100] [โดย นางสาวรัชช์ชา เจริญ]

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102

ผู้วิจัย นางสาวรัชช์ชา เจริญ โรงเรียน ขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2560 [เข้าชม 212] [โดย นางสาวรัชช์ชา เจริญ]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 6] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 3] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3. ... [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับนักเรียนที่ [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2 [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเำื่อความเข้าใจ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 2] [โดย ปญรจน์ นาจอมเทียร]

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชา ว30243 ชีววิทยา 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 105] [โดย Monie]

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 64] [โดย Monie]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นางสาวอรพรรณ เตชนันท์ หน่วยงาน โรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ ... [เข้าชม 58] [โดย KruOilOnly]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวข้อการศึกษา : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน : อรพรรณ เตชนันท์ สถานศึกษา : โรงเรียนบ่อเกลือ ตำ ... [เข้าชม 108] [โดย KruOilOnly]

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Website : https://sites.google.com/anubanranong.ac.th/krunote Email : n@anubanranong.ac.th [เข้าชม 96] [โดย krunote]

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Website : https://sites.google.com/anubanranong.ac.th/krunote Email : n@anubanranong.ac.th [เข้าชม 57] [โดย krunote]

การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Website : https://sites.google.com/anubanranong.ac.th/krunote Email : n@anubanranong.ac.th ... [เข้าชม 53] [โดย krunote]

ศิลปะกระดาษลดโลกร้อน เรื่อง ปลาสวยด้วยกระดาษ

คลิก Link เพื่อดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1Mw0VVarj2IhTIgpam2GSqbjBpv2i-1D9 [เข้าชม 71] [โดย สิริปัญญ์ ศรนอก]

ศิลปะกระดาษลดโลกร้อน เรื่อง ปลา

คลิก Link เพื่อดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1Mw0VVarj2IhTIgpam2GSqbjBpv2i-1D9 [เข้าชม 65] [โดย สิริปัญญ์ ศรนอก]

ศิลปะกระดาษลดโลกร้อน เรื่อง ดอกไอเดีย (E-Book)

คลิกที่ Link เพื่อดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1DDv7ObTD_nh2VHYIy4lTf3gcPs3Gjzax [เข้าชม 42] [โดย สิริปัญญ์ ศรนอก]