บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
STEAMPO model สตีมโปโมเดล

จาก STEM สู่ STEAM จนมาถึง STEAMPO model สหวิทยาการ ที่สอนให้ผู้เรียน กระทำจริง ตามกระบวนการ ค้นหาความรอบรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถแข่งขันกับผู้อื่น จนบรรลุถึง ขั้นสร้างอาชีพ มีรายได้ระ ... [เข้าชม 300] [โดย Alcohol free Zones]

STEAMPO model สตีมโปโมเดล

จาก STEM สู่ STEAM จนมาถึง STEAMPO model สหวิทยาการ ที่สอนให้ผู้เรียน กระทำจริง ตามกระบวนการ ค้นหาความรอบรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถแข่งขันกับผู้อื่น จนบรรลุถึง ขั้นสร้างอาชีพ มีรายได้ระ ... [เข้าชม 2] [โดย Alcohol free Zones]

STEAMPO Education สตีมโป ศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สหวิทยาการ ที่ให้ผู้เรียน ฝึกฝน รู้รอบด้าน ทั้งการแข่งขัน การตลาด สู่อาชีพและการมีงานทำ ... [เข้าชม 368] [โดย Alcohol free Zones]

STEAMPO Education สตรีมโป ศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สหวิทยาการ ที่ให้ผู้เรียน ฝึกฝน รู้รอบด้าน ทั้งการแข่งขัน การตลาด สู่อาชีพและการมีงานทำ ... [เข้าชม 6] [โดย Alcohol free Zones]

STEAMPO Education สตรีมโป ศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สหวิทยาการ ที่ให้ผู้เรียน ฝึกฝน รู้รอบด้าน ทั้งการแข่งขัน การตลาด สู่อาชีพและการมีงานทำ ... [เข้าชม 5] [โดย dragona]

STEAMPO Education สตรีมโป ศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สหวิทยาการ ที่ให้ผู้เรียน ฝึกฝน รู้รอบด้าน ทั้งการแข่งขัน การตลาด สู่อาชีพและการมีงานทำ ... [เข้าชม 4] [โดย dragona]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ผู้วิจัย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ ... [เข้าชม 197] [โดย OrraratR.]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ผู้วิจัย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ ... [เข้าชม 1] [โดย OrraratR.]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ผู้วิจัย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ ... [เข้าชม 1] [โดย OrraratR.]

รายงานผลการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รายงานผลการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ [เข้าชม 198] [โดย OrraratR.]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ [เข้าชม 5] [โดย OrraratR.]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ [เข้าชม 3] [โดย OrraratR.]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ [เข้าชม 2] [โดย OrraratR.]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ [เข้าชม 2] [โดย OrraratR.]

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

รูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณลักษณะคนดีมีความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดย นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ [เข้าชม 4] [โดย OrraratR.]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา ศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ21101 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา ศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ21101 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ... [เข้าชม 181] [โดย ไพโรจน์ โพธิ์ศรีขาม]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา ศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ21101 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา ศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ21101 เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ... [เข้าชม 111] [โดย ไพโรจน์ โพธิ์ศรีขาม]

เชิญชวน โรงเรียน พาเด็กนักเรียนอบรม ธรรมะเยาวชน ด้วยการฉายสไลด์ สื่อวีดีโอ กลัวบาป กลัวกรรม ฝึกนั่งสมาธิ

ปัจจุบัน ปัญหาเด็กทีวีความรุนแรงมากขึ้น การมั่วคู่ เพศสัมพันธ์ ปัญหาท้องแท้ง ปัญหายาเสพติด อาชาญกรรม ไม่รู้สึกสำนึกผิด อบรมธรรมะ สอนด้วยสื่อวีดีโอ ให้กลัวบาปกลัวกรรม โดย พระอาจารย์สมยศ ศูนย์ปฎิบัติธรรมะ ... [เข้าชม 532] [โดย บ้านธรรมะชาติ วังน้ำเขียว]

เชิญชวน โรงเรียน พาเด็กนักเรียนอบรม ธรรมะเยาวชน ด้วยการฉายสไลด์ สื่อวีดีโอ กลัวบาป กลัวกรรม ฝึกนั่งสมาธิ

ปัจจุบัน ปัญหาเด็กทีวีความรุนแรงมากขึ้น การมั่วคู่ เพศสัมพันธ์ ปัญหาท้องแท้ง ปัญหายาเสพติด อาชาญกรรม ไม่รู้สึกสำนึกผิด อบรมธรรมะ สอนด้วยสื่อวีดีโอ ให้กลัวบาปกลัวกรรม โดย พระอาจารย์สมยศ ศูนย์ปฎิบัติธรรมะ ... [เข้าชม 219] [โดย บ้านธรรมะชาติ วังน้ำเขียว]

เชิญชวน โรงเรียน พาเด็กนักเรียนอบรม ธรรมะเยาวชน ด้วยการฉายสไลด์ สื่อวีดีโอ กลัวบาป กลัวกรรม ฝึกนั่งสมาธิ

ปัจจุบัน ปัญหาเด็กทีวีความรุนแรงมากขึ้น การมั่วคู่ เพศสัมพันธ์ ปัญหาท้องแท้ง ปัญหายาเสพติด อาชาญกรรม ไม่รู้สึกสำนึกผิด อบรมธรรมะ สอนด้วยสื่อวีดีโอ ให้กลัวบาปกลัวกรรม โดย พระอาจารย์สมยศ ศูนย์ปฎิบัติธรรมะ ... [เข้าชม 133] [โดย dalinple]

เชิญชวน โรงเรียน พาเด็กนักเรียนอบรม ธรรมะเยาวชน ด้วยการฉายสไลด์ สื่อวีดีโอ กลัวบาป กลัวกรรม ฝึกนั่งสมาธิ

ปัจจุบัน ปัญหาเด็กทีวีความรุนแรงมากขึ้น การมั่วคู่ เพศสัมพันธ์ ปัญหาท้องแท้ง ปัญหายาเสพติด อาชาญกรรม ไม่รู้สึกสำนึกผิด อบรมธรรมะ สอนด้วยสื่อวีดีโอ ให้กลัวบาปกลัวกรรม โดย พระอาจารย์สมยศ ศูนย์ปฎิบัติธรรมะ ... [เข้าชม 117] [โดย dalinple]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชื่อผู้ศึกษา : นางสิรดา สารสมลักษณ์ ปีที่ศึกษา : 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 289] [โดย sirada299]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชื่อผู้ศึกษา : นางสิรดา สารสมลักษณ์ ปีที่ศึกษา : 2560 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 180] [โดย sirada299]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชื่อผู้ศึกษา ... [เข้าชม 156] [โดย sirada299]